Menu rozwijane

Dariusz Budrowski

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa, studiów podyplomowych z zakresu efektywności i konkurencyjność przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA.

W latach 2016–2022 dyrektor Biura Łomżyńskiego Forum Samorządowego odpowiedzialny za zarządzanie projektami UE w zakresie przedsiębiorczości, edukacji, zdrowia oraz współpracy ponadnarodowej. Od 2019 roku wiceprzewodniczący Rady Pożytku Publicznego Województwa Podlaskiego oraz członek Podlaskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Od 2017 roku członek Grupy Roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014–2020 przy Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego. W latach 2012–2015 koordynator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W latach 2007–2014 animator regionalny w Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełnił liczne funkcje w obszarze edukacji i innowacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w tym jako doradca Ośrodka Innowacji w Łomży, ekspert krajowy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, ekspert krajowy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Swoje doświadczenie opiera na wieloletniej współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacjami pozarządowymi (NGO), jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami wyższymi.