Menu rozwijane

Krystian Szczepański.jpg [449.59 KB]

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Następnie w latach 2003-2007 pracując w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska. W 2007 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie początkowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Wydziału Funduszy Pomocowych i był odpowiedzialny za wszystkie działania związane z wdrażaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. Przedsięwzięć Środowiskowych nadzoruje realizację zadań z zakresu: gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony i gospodarki wodnej, ochrony przyrody oraz koordynacji POIiŚ. Od lipca 2016 jest Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Jest członkiem: Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w GDOŚ w Warszawie, Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko w RDOŚ w Warszawie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, IV Wydział Nauk Technicznych i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie: emisji gazów cieplarnianych, odpadów, marnowania żywności i adaptacji do zmian klimatu. Ponadto był członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji i seminariów.