Czwartek, 14 marca 2019

Polska Wystawa Gospodarcza – szczegóły dotyczące naboru kandydatów

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako Organizator przedsięwzięcia wystawienniczego „Polska Wystawa Gospodarcza”, ogłasza Nabór Kandydatów na Wystawców, którzy podczas Wystawy w latach 2019-2020 zaprezentują swoje produkty lub usługi oraz ich znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Polska Wystawa Gospodarcza odbędzie się na błoniach PGE Narodowego. 

 

  1. Podmioty uprawnione do składania Wniosków Kandydatów na Wystawców (Wnioskodawcy, tj. instytucje pośredniczące):

Wnioskodawcy, czyli podmioty uprawnione do składania Organizatorowi Wniosków Kandydatów na Wystawców, wyszczególnione w „Wykazie instytucji uprawnionych do zgłaszania Kandydatów na Wystawców”, zamieszczonym na stronach internetowych Organizatora www.pwg.prezydent.pl oraz www.prezydent.pl.

 

  1. Podmioty, które mogą być zgłoszone przez Wnioskodawców:

Kandydaci na Wystawców – przedsiębiorstwa, bez względu na formę prawną działania, zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zgłoszeni do Naboru przez instytucję pośredniczącą lub przez Kapitułę, spełniający warunki oraz wymogi określone w „Regulaminie naboru, oceny wniosków oraz wyboru Wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej”.

 

  1. Podmioty wykluczone z możliwości ubiegania się o udział w Polskiej Wystawie Gospodarczej, to przedsiębiorstwa:

1. których właściciele lub wspólnicy lub akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających lub nadzorczych figurują w Krajowym Rejestrze Karnym lub przedsiębiorstwo figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym;
 

2. którzy zalegają z należnościami publicznoprawnymi, w szczególności podatkami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 

3. wobec których zostało wydane rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub innego organu administracji publicznej lub sądu nakładające karę za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych lub czynów nieuczciwej konkurencji;
 

4. są w likwidacji lub upadłości.

 

       4. Termin składania Wniosków:
 

Termin składania Wniosków rozpocznie się 4 marca 2019 roku i zakończy 29 marca 2019 roku (piątek) do godz. 23:59, przy czym za dzień wpływu Wniosku uznaje się dzień złożenia Wniosku za pomocą elektronicznego formularza, o którym mowa w § 5 ust. 5 „Regulaminu naboru, oceny wniosków oraz wyboru Wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej”.

Wnioskodawcom, składającym Wnioski Kandydatów na Wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej, nie przysługuje prawo do przywrócenia uchybionego terminu. Wnioski złożone bez zachowania terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

        5. Wnioski będą składane poprzez system elektronicznego naboru Witkac.pl. po zalogowaniu się przez Instytucje zgłaszające na dedykowane konta.

 

       6. Planowany termin rozstrzygnięcia Naboru: 15 kwietnia 2019 roku.


        7. Wymogi wniosku: określa „Regulamin naboru, oceny wniosków oraz wyboru Wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej”.

 

        8. W sprawach Naboru można uzyskać informacje drogą mailową pod adresem
e-mail: , tel. 22 695 11 99 w godzinach: 9.00-15.00 oraz na stronach internetowych Organizatora www.pwg.prezydent.pl oraz www.prezydent.pl.


        9. Załączniki do niniejszego Ogłoszenia stanowi:

 

1. „Regulamin naboru, oceny wniosków oraz wyboru Wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej”;

2. Wzór Wniosku.
 

Informacje dodatkowe:
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją naboru jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-910), przy ul. Wiejskiej 10.
 

2. Osobą wyznaczoną przez Organizatora w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: .
 

3. Dane są przetwarzane w celu aplikowania Kandydatów na Wystawców w ramach organizacji PWG. Podane dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie wyrażonych zgód. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia PWG, a w przypadku zgody na otrzymywanie korespondencji dotyczącej PWG do czasu rezygnacji z subskrypcji.
 

4. Przetwarzane dane osobowe oraz Wniosek będą udostępnione m.in. Członkom Kapituły.
 

5. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych przetwarzanych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.
 

7. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na etapie oceny Wniosków Kandydatów na Wystawców PWG i ich wyboru, przetwarza wyłącznie dane ujęte we Wnioskach oraz złożonych wyjaśnieniach i dokumentach przekazanych przez Wnioskodawców na etapie oceny Wniosków.
 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Wniosku.
 

9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii znajduje się na stronie:  www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych.

 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.