Środa, 6 lutego 2013

Półmetek prezydentury Bronisława Komorowskiego

4. Umacnianie Sojuszu Północnoatlantyckiego

 

Wizyta Prezydenta Bronisława Komorowskiego w USA oraz przyjazd do Polski Baracka Obamy potwierdziły dobre stosunki pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Nowe możliwości ich rozwoju rysują się w gospodarce (zwłaszcza w sektorze energetycznym związanym z wydobyciem surowców energetycznych nietradycyjnymi metodami) oraz w obronności (od listopada 2012 r., po raz pierwszy w historii, oddział wojsk amerykańskich zaczął stacjonować w Polsce). Spotkania były okazją do podkreślenia roli Polski jako lidera regionu, ważnego gracza na arenie międzynarodowej oraz promotora demokracji na świecie.

Jednym z efektów skutecznego zaangażowania Prezydenta Komorowskiego w politykę bezpieczeństwa były sukcesy na szczytach NATO w Lizbonie (2010 r.) i w Chicago (2012 r.). W Lizbonie przyjęta została korzystna dla Polski koncepcja strategiczna Sojuszu – zaakceptowano plany ewentualnościowe dotyczące obrony Polski na wypadek zewnętrznego zagrożenia oraz wypracowano strategię zakończenia misji w Afganistanie. Wycofanie polskich wojsk z Afganistanu w porozumieniu z sojusznikami było sygnalizowane przez Bronisława Komorowskiego jako jedna z kluczowych kwestii już w trakcie ubiegania się o prezydenturę. Na szczycie w Chicago sukcesem zakończyły się zabiegi Polski o konsolidację wewnętrzną Sojuszu wokół wspólnej obrony, będącej jego podstawową funkcją. Podczas szczytu skonkretyzowano zasady niebojowej misji państw NATO w Afganistanie po 2014 r.

 

5. Modernizacja armii i budowa tarczy antyrakietowej

 

Na kwestie związane z modernizacją wojska Bronisław Komorowski kładł szczególny nacisk już w 2001 r. jako Minister Obrony Narodowej i do dziś pozostaje konsekwentny w realizacji tego priorytetu. Prezydent – Zwierzchnik Sił Zbrojnych – w listopadzie 2011 r. określił główne kierunki rozwoju armii oraz przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022. Wskazał w nich na niezbędne reformy, jakie powinno w najbliższych latach przejść polskie wojsko:

 

- pogłębioną modernizację techniczną – rozwój systemów informacyjnych, obronę powietrzną, w tym przeciwrakietową oraz mobilność wojsk lądowych;


- zmiany organizacyjne – reformę systemu dowodzenia i kierowania oraz konsolidację dyslokacyjną;

 

- konsolidację szkolnictwa wojskowego.

 

Powyższe zmiany pozwolą wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych służący do wypełniania ich podstawowej funkcji – czyli obrony terytorium naszego kraju. Dzięki temu Polska oprócz niezmiennie ważnych sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa jakie daje nam NATO, umocni filar narodowego bezpieczeństwa, jakim są własne możliwości obronne.

 

Realizacji reform służy dobra współpraca pomiędzy Prezydentem RP a Ministrem Obrony Narodowej, za którego pośrednictwem Bronisław Komorowski sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

 

Prezydent zainicjował program budowy tarczy antyrakietowej, który ma być podstawowym elementem programu obrony powietrznejoraz integralnym elementem wspólnej tarczy krajów NATO. Prezydent buduje wokół tego projektu konsensus i poparcie wszystkich sił politycznych. Dzięki złożonej do Sejmu we wrześniu 2012 r. prezydenckiej propozycji nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych stworzenie tarczy będzie możliwe w ramach budżetu obronnego.

 

6. Nowy model funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

 

Podstawą stworzenia w pełni nowoczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego jest zachowanie ciągłości planów i ich realizacji. Dlatego już na samym początku kadencji Bronisław Komorowski stworzył nowy model funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po raz pierwszy uczestniczą w RBN nie tylko przedstawiciele rządu lecz również szefowie partii opozycyjnych. Na forum Rady debatowano m.in. o planach budowy tarczy antyrakietowej i ustawie mającej zagwarantować jej stabilne finansowanie, bezpieczeństwie energetycznym, specustawie powodziowej, ustawie regulującej system dowodzenia oraz wnioskach dotyczących całościowej oceny bezpieczeństwa narodowego RP wynikających ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

 

RBN stwarza możliwości wspólnej, ponadpartyjnej dyskusji w kwestii o najbardziej fundamentalnym znaczeniu dla kraju, jaką jest bezpieczeństwo.

 

Państwo wspierające rozwój

 

Wygłaszając orędzie na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu w listopadzie 2011 r. Prezydent zachęcał rząd do odważnego wprowadzania reform. Zwracał uwagę na wielkie, strategicznie ważne wyzwania stojące przed Polską:

 

- konieczność poprawy jakości funkcjonowania państwa;


- kryzys i groźbę osłabienia idei integracji europejskiej;


- niekorzystne zmiany demograficzne.

 

Spokojne stawianie wyzwań oraz mobilizowanie rządu i parlamentu do reformowania jest wyraźną cechą obecnej prezydentury. Dobrym przykładem skuteczności Prezydenta w tym zakresie pozostaje podjęcie reformy obejmującej zmianę wieku emerytalnego oraz rozpoczęcie prac nad systemem polityki rodzinnej.

 

Kancelaria Prezydenta stała się miejscem spotkań i debat wielu środowisk o najistotniejszych sprawach dla Polaków – miejscem, w którym wytyczane są strategiczne kierunki działań. Forum Debaty Publicznej, konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi czy spotkania z przedstawicielami związków zawodowych – to tylko wybrane przykłady prezydenckich inicjatyw.

 

Konsekwentne wykorzystywanie dialogu i różnych form współpracy to potwierdzenie hasła „zgoda buduje”, które dla Bronisława Komorowskiego było ważne od początku aktywności publicznej, a w 2010 r. stało się głównym przesłaniem w staraniach o najwyższy urząd w państwie. Prezydent jest przekonany,
że tylko działając RAZEM Polacy będą w stanie sprostać wielkim wyzwaniom.

1. Wyzwanie demograficzne

 

Prezydent uważa, że starzenie się ludności jest jednym z długofalowych wyzwań, które wymagają strategicznej odpowiedzi. Podczas konferencji otwierającej II Kongres Demograficzny 22 marca 2012 r. Prezydent podkreślił, że procesy demograficzne stawiają wyzwania i rodzą dylematy, na które musimy odpowiedzieć zarówno w wymiarze życia każdego z nas, jak i w wymiarze ogólnospołecznym. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że odpowiedź na zmiany demograficzne musi znaleźć odzwierciedlenie w strategicznych politykach łagodzących skutki zmian demograficznych dla społeczeństwa, gospodarki i rodzin oraz polityce rodzinnej zorientowanej na przeciwdziałanie procesowi zmian demograficznych.

 

Podczas międzynarodowej konferencji w Pałacu Prezydenckim otwierającej europejski rok aktywnego starzenia się w marcu 2012 r., „Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane”, Prezydent podkreślał, że podnoszenie wieku emerytalnego to pierwszy krok do całościowych reform, które muszą być wdrożone jako odpowiedź na zmiany demograficzne.

 

Celem wypracowania rekomendacji dotyczących niezbędnych dostosowań związanych ze zmianami demograficznymi przeprowadzono w Kancelarii debaty poświęcone zapewnieniu godziwych dochodów na starość oraz aktywności społecznej i zawodowej osób starszych.

 

Kancelaria była również miejscem debaty dotyczącej podniesienia wieku emerytalnego. Konsultacje z szefami klubów parlamentarnych w sprawie przyszłości systemu emerytalnego przyniosły poparcie części opozycji dla nieuniknionej zmiany wieku emerytalnego. Uwzględniono propozycje Kancelarii dotyczące stworzenia możliwości wcześniejszego przejścia na tzw. częściową emeryturę oraz opłacania składek emerytalnych za osoby pełniące opiekę nad małym dzieckiem.

 

Bronisław Komorowski na początku swojej kadencji zainicjował debatę dotykającą problemów polityki rodzinnej w kontekście wyzwań demograficznych. W Kancelarii Prezydenta pracuje zespół ekspertów powołany do wypracowania kompleksowej strategii polityki rodzinnej. Odbywają się konsultacje z ekspertami partii politycznych reprezentowanych w parlamencie. Prezydent inspiruje i zachęca rząd do podejmowania działań skierowanych na rozwiązywanie problemów rodzin. Debaty poświęcone polityce rodzinnej posłużyły wypracowaniu rekomendacji. Kancelaria przedstawiła stanowiska dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 oraz urlopów macierzyńskich, które zostały uwzględnione w pracach rządu.

 

W działaniach Prezydenta polska rodzina i jej bezpieczeństwo zajmują istotne miejsce. Ogłoszony w maju 2012 r. konkurs o nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry klimat dla rodziny” promuje aktywność samorządów w tworzeniu rozwiązań sprzyjających rodzinie.

 

W działania służące promowaniu idei rodzicielstwa oraz rozwiązywaniu problemów demograficznych angażuje się również Małżonka Prezydenta – Anna Komorowska. Włączyła się m.in. w akcje służące promocji rodzicielstwa zastępczego, aktywności seniorów i wspieranie aktywnych mam. Pierwsza Dama podjęła w swojej działalności również temat nowoczesnej edukacji i wychowania angażując się w akcje „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz „Szkoła bez Przemocy”.

Anna Komorowska regularnie wspiera kampanie społeczne zwiększające świadomość w zakresie profilaktyki zdrowotnej – m.in. Różowa Wstążka czy Tydzień Walki z Rakiem. Promuje także aktywność osób w wieku 50+ oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.

 

 

«««   12345»»»
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.