Środa, 6 lutego 2013

Półmetek prezydentury Bronisława Komorowskiego

 

2. Wspieranie klimatu dla przedsiębiorczości

 

Najważniejsze zadania dla Polski, które należy podjąć, by chronić wzrost gospodarczy i zapewnić stabilne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej Prezydent nakreślił we wrześniu 2012 r. w przemówieniu podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Zaliczył do nich:

 

- zwiększenie bezpieczeństwa finansów publicznych;
- umacnianie bezpieczeństwa systemu finansowego;
- reformy rynku pracy oraz polityki rodzinnej;
- utrzymanie chłonnego rynku wewnętrznego;
- otwarcie się na nowe centra wzrostu gospodarczego.

 

Prezydent wspiera małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających ponad połowę Polaków.  W trosce o ich możliwości rozwoju Prezydent podpisał ustawy deregulacyjne zmniejszające bariery administracyjne dla firm i obywateli. Zwrócił się także do Komisji Nadzoru Finansowego, by ułatwić dostęp do kredytów i poręczeń dla małych i średnich firm. W tej sprawie rozmawiał też z przedstawicielami największych polskich instytucji finansowych.

 

Symbolicznym wyrazem wsparcia Prezydenta dla przedsiębiorców było reaktywowanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

3. System prawa

 

Prezydent Komorowski wypracował nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w proces legislacyjny. Służy on zminimalizowaniu konieczności ponownego kierowania ustaw do rozpatrzenia przez Sejm dzięki interwencji na wcześniejszych etapach prac nad ustawami lub zgłaszaniu własnych projektów (np. zmiany w OFE, ustawa o nasiennictwie, ustawa zobowiązująca do umieszczania godła na koszulkach reprezentacji narodowej, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Nowy model opiera się m.in. na:

 

· inicjowaniu szerokiej dyskusji nad proponowanym prawem;

· poszukiwaniu kompromisu pomiędzy różnymi propozycjami;

· wczesnym sygnalizowaniu niedostatków procedowanych ustaw bądź zgłaszanych projektów;

· wykorzystywaniu prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.

 

Dbając o jakość systemu prawa Bronisław Komorowski zainicjował szeroką debatę, która ma przynieść owoce w postaci rekomendacji zmian zarówno w samym systemie prawa jak i w systemie jego stanowienia.

 

Jako „strażnik Konstytucji” Prezydent wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pięcioma wnioskami.

 

Prezydent dużą wagę przykłada również do koncepcji zmian w prawie wiążących się z szeroko pojętym obszarem ekologii – propozycji ustawy wspierającej budowę ścieżek rowerowych, ustawy dotyczącej ochrony krajobrazu oraz kompleksowej ustawy o GMO o pracę nad którą apelował do rządu. Ma to służyć m.in. polepszeniu ‘przestrzeni życia Polaków’.

 

Bronisław Komorowski wspiera również działania zmierzające do deregulacji przepisów stanowiących niepotrzebne bariery i ograniczenia dla swobody działalności gospodarczej.

 

Nowoczesny patriotyzm

 

W esencji nowoczesnego patriotyzmu zawiera się „patriotyzm codziennej pracy”, o którym Bronisław Komorowski mówił tuż po zaprzysiężeniu. Nasz codzienny trud, codzienny wysiłek jest tym, co w dzisiejszych czasach, w mało spektakularny lecz najlepszy sposób przyczynia się do tworzenia konkurencyjnej Polski. Nowoczesny patriotyzm wiąże się też ze szczególnym docenieniem przedsiębiorczości Polaków. To również tak prozaiczna sprawa jak płacenie podatków. To zainteresowanie najbliższym otoczeniem pozwalające razem, drobnymi pozytywnymi działaniami budować gospodarkę, rozwijać naszą dzielnicę, nasze miasto.

 

Sens nowoczesnego patriotyzmu wyraża się w radości i poczuciu dumy – zarówno z dawnych zwycięstw jak i obecnej rosnącej siły naszego kraju, z sukcesów ostatnich 20 lat. Wiąże się to ściśle z budowaniem pomostu pomiędzy tym, co najlepsze w naszej historii a nowoczesnością.

 

Charakterystyczny stał się nowy sposób obchodzenia narodowych świąt i rocznic, łączący ich uroczysty charakter z radością i optymizmem. Dobrym przykładem inicjatyw Bronisława Komorowskiego jest akcja zachęcającą do noszenia biało-czerwonych kokard w dniach świąt narodowych. Podkreślenie potrzeby obchodzenia narodowych świąt i rocznic RAZEM, a nie przeciw komukolwiek wyrażał tegoroczny marsz „Razem dla Niepodległej”. Prezydent zapowiedział, że będzie tę inicjatywę kontynuował każdego roku. Ważnym osiągnięciem Prezydenta była również pomoc w zawarciu kompromisu w sporze dotyczącym metod nauczania historii.

 

Radość i duma towarzyszą również „Majówce z Polską”. Obejmuje ona rocznicę akcesji do Unii Europejskiej, Dzień Flagi Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Znakiem rozpoznawczym „Majówki” pozostaje dekorowanie i podświetlanie na biało – czerwono najważniejszych budynków i ulic.

Coroczne obchody Święta Wolności – 4 czerwca, toszczególna okazja do podkreślenia wielkiego dorobku ponad 20 lat polskiej transformacji. Jednym z największych osiągnięć tego okresu jest wolność słowa. Chcąc w szczególny sposób upamiętnić wieloletnie starania o jej uzyskanie Prezydent zainicjował budowę pomnika – Memoriału Wolnego Słowa.

 

Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Małżonką, w 2011 r., zainicjowali akcję zapalania w wigilię 13 grudnia symbolicznej świecy pamięci o ofiarach stanu wojennego oraz solidarności z Białorusią i innymi narodami walczącymi o wolność.

 

Prezydent, promując postawę wybitnych postaci polskiego życia publicznego, wręczył wysokie odznaczenia zasłużonym osobistościom świata kultury, nauki, działaczom organizacji pozarządowych, politykom oraz osobom, które przyczyniły się do odzyskania pełnej wolności i niepodległości m.in.: Jerzemu Buzkowi, Normanowi Daviesowi, Wojciechowi Kilarowi, Adamowi Michnikowi, Janinie Ochojskiej, Jerzemu Owsiakowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu, Wisławie Szymborskiej, Andrzejowi Wajdzie.

 

Prezydent przywiązuje wyjątkową wagę do wspierania inicjatyw i postaw obywatelskich będących jednocześnie wyraźnym znakiem przywiązania do ojczyzny. Bronisław Komorowski i KPRP współpracują z organizacjami pozarządowymi stanowiącymi fundament społeczeństwa obywatelskiego.

 

Prezydent dołożył starań, aby jak najszerzej w aktywność społeczną, obywatelską mogły się włączyć również osoby niepełnosprawne. Służyły temu kampania „Idziemy na wybory” zachęcająca osoby niepełnosprawne do głosowania oraz spotkania z niepełnosprawnymi olimpijczykami. 6 września 2012 r. w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim ratyfikowana została przez Prezydenta RP Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

W cyklu debat „Idee Nowego Wieku”, zainicjowanych w czerwcu 2011r., uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych, think tanków, biznesu, kultury, nauki, polityki, administracji i mediów, którzy w dorosłe życie weszli po roku 1989. Dyskutują oni o ideach i wartościach w kontekście współczesnych problemów społeczno – politycznych. Celem spotkań jest rozwój dialogu ideowego pomiędzy środowiskami zróżnicowanymi światopoglądowo.

 

Prezydent wielokrotnie spotykał się także z przedstawicielami środowisk harcerskich, dzięki czemu udało mu się doprowadzić do symbolicznego zakończenia sporu o krzyż harcerski dzielącego organizacje harcerskie. Prezydent objął również protektoratem cały ruch harcerski.

 

Bronisław Komorowski wspiera również promocję polskiej kultury, m.in.: w maju 2012 r. w Pałacu Prezydenckim otworzył galerię – salę prezentującą malarstwo Jerzego Nowosielskiego. Objął także honorowy patronat nad konkursem „Życie w architekturze” przyznając w nim specjalne Grand Prix Prezydenta. Patronatem Prezydenta została objęta także kampania społeczna „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która wraz z ustanowieniem przyznawanego corocznie medalu „Zasłużony dla Polszczyzny” służy promowaniu języka polskiego. Akcją wspierającą czytelnictwo, polską literaturę oraz poczucie wspólnoty było zainicjowane jesienią 2012 r. przez Bronisława Komorowskiego Narodowe Czytanie Pana Tadeusza.

 

Z inicjatywy Prezydenta w czerwcu 2012 r. odbyły się centralne obchody 90-lecia powrotu Górnego Śląska do Macierzy.

 

Prezydent po raz pierwszy po 1989 r. przyjął w Pałacu na wspólnym spotkaniu przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

 

Kierując się chęcią wsparcia promocji młodych polskich artystów Pierwsza Dama – Anna Komorowska – zainicjowała cykliczne koncerty w Belwederze.

 

DRUGA POŁOWA KADENCJI

 

Prezydent Bronisław Komorowski stoi ponad bieżącymi podziałami, nie jest stroną w codziennych starciach partyjnych, reprezentuje wszystkich obywateli. Mocny mandat społeczny pochodzący z bezpośrednich wyborów oraz dystans do partyjnych sporów daje mu możliwość długofalowego spojrzenia na sprawy Polski i wskazywania na strategiczne wyzwania. Zadaniem Prezydenta jest ocena strategii przyjętych przez rząd i instytucje państwowe oraz tych proponowanych przez think tanki. Dziś Polska potrzebuje racjonalnej diagnozy i konkretnych planów działania – konstruowanych jednak z rozeznaniem szans na ich powodzenie.

 

Prezydent współpracuje z rządem we wszystkich najważniejszych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej i wewnętrznej. Jednak istnieje pięć obszarów, które będą miały szczególne znaczenie w drugiej połowie kadencji – to priorytety niezbędne dla wzmocnienia konkurencyjności Polski.


Są nimi:

 

  • konkurencyjność polskiej gospodarki na świecie:
    - reformy polskiej gospodarki i osiągnięcie gotowości do przyjęcia euro; 
    - promocja polskich przedsiębiorstw na świecie – otwarcie na nowe centra wzrostu;
  • nowoczesny system bezpieczeństwa;
  • długofalowa polityka rodzinna;
  • efektywny system stanowienia i egzekwowania prawa;
  • promowanie i inicjowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu.

 

1. Konkurencyjność polskiej gospodarki na świecie i gotowość do przyjęcia euro

 

Konkurencyjna Polska to Polska gotowa do przyjęcia wspólnej waluty euro – w korzystnym dla siebie momencie. Prezydentowi zależy, by nasz kraj zaczął jak najszybciej proces przygotowawczy. Naszym celem powinno być nie tylko spełnienie kryteriów z Maastricht, ale także wdrożenie reform strukturalnych, które sprawią, że wspólna waluta będzie stanowiła dla naszej gospodarki atut. Musimy zbudować mechanizmy elastyczności, które pozwolą zrównoważyć przekazanie kontroli nad kursem walutowym i polityką monetarną do instytucji unijnych. W tym celu konieczne są reformy rynku pracy, dalsza deregulacja warunków działalności gospodarczej, mocniejsze wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz uproszczenie systemu podatkowego. Konieczne jest także dobre ukierunkowanie środków z negocjowanej właśnie perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020. Powinny one w jak największym stopniu zasilić proces reform i modernizacji – a tym samym zwiększania konkurencyjności.

 

Przygotowanie do spełnienia kryteriów z pewnością przysłuży się zarówno polskiej gospodarce, jak również umocni naszą pozycję międzynarodową. W opinii Prezydenta nie ma natomiast sensu licytowanie się o datę wejścia do strefy euro – potrzebne jest określenie terminu osiągnięcia gotowości do przyjęcia wspólnej waluty.

 

O utrzymanie osiągniętego poziomu rozwoju trzeba stale dbać. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe, podobnie jak niepodległość, nie jest dane raz na zawsze – konieczne są więc dobre reformy polskiej gospodarki i polskich finansów publicznych tak, aby utrzymać wzrost gospodarczy. Przyszłość w najbliższych latach będzie należeć do gospodarek, które dbają o stabilność ekonomiczną i konkurencyjność. To te elementy powinny stanowić oś strategiczną naszych politycznych projektów i działań.

 

Działania Prezydenta skupią się także na dalszej promocji polskiej gospodarki i przedsiębiorców na świecie. Celem kluczowych wizyt zagranicznych Prezydenta będą tzw. nowe centra wzrostu. Zacieśnienie współpracy z Chinami, Indiami, czy wybranymi krajami Afryki to ogromna szansa na rozwój polskiej gospodarki w czasach, gdy ekonomiczny impet Europy znacząco wyhamował. Dzięki eksportowi do tych krajów Polska gospodarka będzie mogła szybciej się rozwijać. Na liście nowych centrów wzrostu, obok Chin, znajdują się między innymi Indie, Turcja, kraje Zatoki Perskiej, kraje Afryki.

 

 

«««   12345»»»
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.