Środa, 6 lutego 2013

Półmetek prezydentury Bronisława Komorowskiego

2. Modernizacja systemu bezpieczeństwa

 

Od kilkunastu lat Polska należy do najsilniejszego sojuszu obronnego na świecie – NATO. To istotny filar naszego bezpieczeństwa. Równie ważne są własne, krajowe zdolności obronne, które będziemy zwiększać w najbliższych latach. Konsekwentne wypełnianie tych zamierzeń to priorytet Prezydenta. Trzecim z filarów – czekającym na zbudowanie – jest natomiast wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE.

 

W 2013 r. zaplanowane jest wydanie Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego podsumowującej wyniki SPBN, która w precyzyjny sposób wskaże słabości naszego systemu bezpieczeństwa i sposoby ich wyeliminowania.

 

W kwestii ostatecznego zakończenia misji bojowej NATO w Afganistanie Prezydent będzie konsekwentnie dążył do realizacji strategii Sojuszu przyjętej w Lizbonie.

Środki, które polska armia dzięki temu zaoszczędzi będą mogły zostać przeznaczone na modernizację techniczną, w tym budowę tarczy antyrakietowej oraz unowocześnienie Marynarki Wojennej.

 

Jednym z koniecznych warunków do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa jest nieustanna modernizacja techniczna armii. Prezydent zamierza nadal stać na straży stabilnego finansowania tego procesu.

 

Kluczowym i priorytetowym projektem modernizacyjnym zainicjowanym przez Prezydenta jest tarcza antyrakietowa. Środki na budowę tarczy ma zagwarantować przyjęcie złożonej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych. Finalną reformę wojska dopełnią konieczne zmiany organizacyjne. Z inicjatywy Prezydenta w 2013 r. powstaną dwa projekty ustaw w tym zakresie: ustawa o systemie kierowania i dowodzenia oraz ustawa o szkolnictwie wojskowym. Istotne jest uzupełnienie wysiłków na rzecz obrony kraju o system szkolenia rezerw osobowych na potrzeby mobilizacji.

 

3. Polityka rodzinna

 

Prezydent uważa, że istnieje potrzeba stworzenia szerokiej, kompleksowej strategii polityki rodzinnej, planu, który zdobędzie jak najszerszą akceptację społeczną i polityczną. Pracuje nad nią powołany przez Szefa KPRP specjalny zespół ekspertów. Brak było dotychczas kompleksowego ujęcia polityki rodzinnej, a wprowadzane rozwiązania nie były elementem spójnej strategii i miały charakter punktowy. Strategia polityki rodzinnej powinna stanowić fundament do wdrażania szerokiej i spójnej palety kompleksowych rozwiązań. Strategia skupia się na trzech kluczowych obszarach działań:

 • odnowa demograficzna czyli zwiększenie dzietności,
 • odpowiedzialna rodzina,
 • dobre dzieciństwo.

Ważnym krokiem na drodze do odnowy demograficznej jest budowanie politycznego konsensusu wokół najważniejszych problemów polskiej rodziny. Prezydent, w myśl hasła „zgoda buduje”, przekonuje wszystkie siły o konieczności zapewnienia stabilności polityki rodzinnej. Brak trwałości i ciągłości stosowanych rozwiązań to druga obok fragmentaryczności największa dotychczasowa słabość polityki rodzinnej w Polsce. Prezydent chce, żeby strategia polityki rodzinnej powstawała w dialogu, żeby to było wspólne zadanie rodzin, społeczności lokalnych, władz różnego szczebla.

 

Kancelaria organizuje debaty publiczne, których celem jest budowanie szerokiego porozumienia wokół problemów polityki rodzinnej. Jak pokazała ostatnia debata pt: „Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci?”, możliwe jest zbliżenie stanowisk, mimo różnic światopoglądowych i w pomyśle na życie. Odnowa demograficzna wymaga stworzenie „dobrego klimatu” dla rodziny w jej najbliższym otoczeniu. Prezydent dostrzega potrzebę przeprowadzenia debat, również w regionach, z udziałem samorządów, ekspertów, rodzin i pojedynczych obywateli. Takie debaty będą stanowiły wyjątkową, oryginalną przestrzeń dyskusji, pozwalającą na rzetelną konfrontację koncepcji i oczekiwań.

 

Zwiększenie dzietności w Polsce wymaga budowania stabilności rodzin. Zdaniem Prezydenta, trzeba stawiać pytania i wymagania polityce gospodarczej, administracji i edukacji. Niezbędne jest więc wspieranie rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa rynku pracy – to na jego bazie możemy wzmocnić ekonomiczne poczucie bezpieczeństwa polskich rodzin. Prezydent zachęca i wspiera rząd w pracach nad kompleksową reformą rynku pracy, której celem jest wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia.

 

4. System stanowienia i egzekwowania prawa

 

Prezydent jest strażnikiem Konstytucji i ładu prawnego, dlatego naturalnym priorytetem są działania służące podniesieniu jakości uchwalanego w Polsce prawa. Lepsze prawo, bardziej przyjazne obywatelom i firmom jest niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności Polski.

 

Bronisław Komorowski podejmuje kroki mające na celu zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja procedury sądowo-administracyjnej służy zwiększeniu sprawności i skuteczności sądowej kontroli administracji publicznej, co wzmocni gwarancje właściwego załatwiania spraw przez organy administracji. Proponowane zmiany mają umożliwić sądom administracyjnym wypełnianie funkcji nie tylko kasacyjnego, ale i merytorycznego orzekania w sferze wykonywania władzy publicznej.

 

Jednym z kluczowych problemów związanych z systemem prawa jest ograniczona dostępność do fachowej pomocy prawnej dla osób niezamożnych. Diagnoza i rekomendacje w tym zakresie zostaną opublikowane w 2013 r. w Zielonej Księdze opracowanej przez Kancelarię Prezydenta.

 

Osobnym tematem, w którym poszukiwanie rozwiązań zamierza wspierać Prezydent, są zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.

 

Słabością polskiego systemu stanowienia prawa są pojawiające się często buble prawne. Efekty kilkumiesięcznej debaty w tej kwestii zostaną opisane w Zielonej Księdze. W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentanci organizacji społecznych i gospodarczych, prawnicy, ekonomiści, samorządowcy i urzędnicy. Zielona Księga będzie zawierała diagnozę słabości polskiego systemu stanowienia prawa. Znajdą się w niej również rekomendacje dalszych działań. Wśród kierunków, w jakich powinny iść dalsze zmiany, już w trakcie debat wskazywano zwiększenie wpływu obywateli na kształt przyjmowanych przepisów m.in. za pomocą rozszerzonych konsultacji społecznych.

 

Barierę dla bubli prawnych stanowi też nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w proces legislacyjny, jaki przyjął w swojej działalności Bronisław Komorowski. Wczesne sygnalizowanie niedostatków lub błędów w procedowanych projektach czy organizowanie szerokich konsultacji pozwala
na lepsze dopracowanie ustaw.

 

5. Nowoczesny patriotyzm

 

Mamy pełne prawo być dumni z naszego wielkiego sukcesu, jakim jest współczesna Polska.

 

Bronisław Komorowski od początku swej prezydentury stara się wzmacniać tę świadomość wśród Polaków.

 

Inne kraje na świecie stawiają często Polskę za przykład. I nie chodzi tu tylko o słynne określenie „zielonej wyspy” i uniknięcie recesji w czasie największego kryzysu gospodarczego. Polska jest synonimem wielkiego sukcesu transformacji, na wielu polach. Dziś na świecie podziwia się długą drogę jaką przebyliśmy od 1989 r.

 

Między innymi dlatego szczególne znaczenie dla Prezydenta ma budowa tradycji Święta Wolności 4 czerwca. Już teraz trwają przygotowania do obchodów 25 - lecia wolności w 2014 r., które powinny przypominać światu, że przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i upadek komunizmu zaczęły się w Polsce.

 

Osobną okazją do zaznaczania dumy z osiągnięć Polski będzie także przypadająca na 1 maja 2014 r. 10. rocznica przystąpienia do Unii Europejskiej.

 

Jedną z głównych cech nowoczesnego patriotyzmu jest aktywność obywatelska. To ona jest podstawą demokracji. Bronisław Komorowski w sposób szczególny otworzył urząd Prezydenta na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Prezydent uważa trzeci sektor oraz jego wsparcie za kluczowe dla budowy konkurencyjności i skoku cywilizacyjnego Polski. Rozwijane będą także debaty Idee Nowego Wieku. To właśnie umiejętność prowadzenia dialogu i debatowania, nawet mimo głębokich różnic, jest wciąż deficytową wartością. Jest ona jednak niezbędna dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Prezydent objął patronatem obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego – odbędą się one nie tylko w Polsce lecz również w miejscach związanych z tym zrywem znajdujących się poza granicami naszego kraju.

 

Wystrzeganie się błędów z przeszłości i wyciąganie wniosków z bolesnych doświadczeń historii już wcześniej zostały wymienione jako elementy nowoczesnego patriotyzmu. Bronisław Komorowski pragnie, by takim szczególnym miejscem, które będzie nie tylko służyło upamiętnieniu ofiar lecz stanie się również swoistą przestrogą na przyszłość było Muzeum Zbrodni Komunistycznej.

 

Prezydent niejednokrotnie podkreślał szczególną wartość jaką dla nowoczesnego patriotyzmu, dla budowy naszej tożsamości, wnosi kultura – dlatego zamierza nadal wspierać działania Muzeum Narodowego w Warszawie oraz inicjatywy promujące sztukę współczesną.

 

Prezydent Bronisław Komorowski od 10.04.2010 do 31.12.2012 r.:

 

 • podpisał 548ustaw
 • wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 5wnioskami oraz odmówił podpisania 2ustaw
 • wystąpił z 11 inicjatywami ustawodawczymi
 • ratyfikował 72 umowy międzynarodowe
 • zwołał 19 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego
 • złożył 56 wizyt zagranicznych
 • przyjął 74 osobistości – głowy państw i szefów rządów – z innych krajów
 • nadał m.in. 27 Orderów Orła Białego, 30 Krzyży Wielkich Orderu Odrodzenia Polski, 82 Krzyże Komandorskie z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
 • mianował 99 oficerów na stopnie generalskie
 • nadał 1792 osobom tytuł naukowy profesora
 • wręczył 977 osobom nominacje na stanowisko sędziego
 • brał udział w 51spotkaniach Forum Debaty Publicznej
 • był inicjatorem 13 debat nowego pokolenia w ramach cyklu „Idee Nowego Wieku”
 • ułaskawił 192 osoby skazane
 • nadał obywatelstwo polskie 6039 cudzoziemcom
 • przyznał 8 firmom Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP
«««   12345
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.