Prezydentura w liczbach

 

 

Ustawy podpisane przez Prezydenta RP
2005
12
2006
209
2007
179
2008
234
2009
206
ogółem
840

 stan na 8 grudnia 2009 roku

 

Inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP
Lp.
Data
wniesienia
Tytuł projektu ustawy
1.
13.03.2006

- o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego

2.
13.03.2006

- Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW

3.
13.03.2006

- o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

4.
05.04.2006

- o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

5.
12.05.2006

- o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

6.
12.05.2006

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

7.
09.06.2006

- o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

8.
09.06.2006

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej

9.
09.06.2006

- o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych

10.
13.06.2006

- o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

11.
13.06.2006

- o Państwowej Inspekcji Pracy

12.
16.08.2006

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

13.
15.09.2006

- o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

14.
11.10.2006

- o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW

15.
22.12.2006

- o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

16.
16.01.2007

- o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

17.
26.03.2007

- o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

18.
27.03.2007

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

19.
30.03.2007

- o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

20.
30.03.2007

- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

21.
31.03.2007

- o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o IPN

22.
29.06.2007

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

23.
22.08.2007

- o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

24.
14.11.2007

- o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

25.
14.12.2007
- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
26.
17.12.2007

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

27.
21.12.2007

- o zmianie ustawy o BOR oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin

28.
21.12.2007

- o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

29.
21.12.2007

- o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

30.
21.12.2007

- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed SA

31.
21.12.2007

- o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie

32.
08.02.2008

- o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych

33.
18.03.2008

- o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

34.
21.04.2008
- o spółdzielniach
35.
09.06.2008

- Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

36.
29.09.2008

- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

37.
13.10.2008

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

38.
23.10.2008

- o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

39.
06.11.2008

- o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

40.
13.02.2009

- o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

41.
10.06.2009

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

42.
29.07.2009

- o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

43.
19.11.2009

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

 

1234»»»
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.