Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta RP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Kancelarii Prezydenta RP, proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

W celu złożenia wniosku mogą Państwo skorzystać z załączonego poniżej formularza. Uprzejmie informujemy, że formularz ma charakter wyłącznie pomocniczy. Wymagania dotyczące treści i formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

UWAGA!  Zgodnie z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późń. zm.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach w sprawie dostępu do informacji publicznej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Ponadto, zgodnie z art. 15zzs ust. 10 ww. ustawy, w okresie tym:
1)       przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących – odpowiednio - postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się;
2)       organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.
Uprzejmie informujemy, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 czynności w sprawach z zakresu dostępu  do informacji publicznej, niezakończone w terminie do dnia 31 marca 2020 r. lub wszczęte po tym dniu, będą podejmowane w miarę aktualnych możliwości urzędu. Dokonane w tym okresie czynności będą skuteczne.
 

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej [PDF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.