Menu rozwijane

Zasady

wykorzystania okolicznościowego znaku graficznego Prezydenta RP

„Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018”

 1. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać znak w sposób odpowiadający jego patriotycznemu i prestiżowemu charakterowi, w szczególności w sposób zapewniający czytelność znaku.
 2. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać znak w udostępnionej, nienaruszonej i niezmodyfikowanej treści i formie. Dopuszczalne jest użycie znaku w kolorystyce monochromatycznej, jeżeli nie zaburza to czytelności znaku. Jedynie w takim przypadku dopuszczalne są reprodukcje w układzie „czarny druk na białym tle” lub „biały druk na czarnym tle”.
 3. Wykorzystując znak użytkownik jest zobowiązany poinformować o czasie oraz o źródle pozyskania znaku, jakim jest Kancelaria Prezydenta RP.
 4. Wykorzystując znak użytkownik jest zobowiązany  do oznaczenia,  że znak jest przedmiotem praw autorskich Kancelarii Prezydenta RP.
 5. Użytkownik upoważniony jest do korzystania ze znaku na następujących polach eksploatacji:
  – utrwalanie w jakiejkolwiek postaci,
  – zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich i komputerowych,
  – wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie na dowolnych nośnikach w dowolnej ilości, przesyłanie między komputerami, serwerami,
  – rozpowszechnianie w formie papierowej i elektronicznej w jakikolwiek sposób,
  – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do znaku w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Użytkownik, wykorzystując znak, zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw autorskich oraz dóbr osobistych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze znaku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystanie znaku. W szczególności Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane dalszym ponownym wykorzystaniem znaku przez użytkownika z naruszeniem ustalonych warunków lub przepisów o ochronie praw autorskich oraz praw osobistych.
 8. Znak należy opatrzyć adnotacją: „Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystanie okolicznościowego znaku graficznego Prezydenta RP ‘Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018’ ”.
 9. Wykorzystanie znaku na warunkach innych niż powyższe, wymaga złożenia wniosku do Kancelarii Prezydenta RP w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.). Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien spełniać wymogi określone w art. 21 ust. 3 ww. ustawy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Kancelaria Prezydenta RP składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania znaku lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.