Regulamin Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej


§ 1.
Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej, zwanego dalej „Konkursem”, jest:

1)    wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), realizujących cele polityki rodzinnej poprzez podejmowanie szczególnie wartościowych działań na rzecz rodzin, zwanych dalej „inicjatywami”;
2)    identyfikacja, prezentacja i promocja dobrych praktyk dotyczących wspierania rodzin przez jednostki samorządu terytorialnego.

2.    Inicjatywy mogą być realizowane we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami lub podmiotami prywatnymi.

3.   Inicjatywy nie mogą:

1)    mieć charakteru festynu;
2)    stanowić zbioru realizowanych odrębnie przedsięwzięć, połączonych ze sobą jedynie na potrzeby Konkursu.

§ 2.
Uczestnicy Konkursu

1.    W Konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Uczestnicy wcześniejszych edycji Konkursu, w tym Nominowani, którzy nie otrzymali Nagrody, mogą brać udział w Konkursie, zgłaszając również inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, pod warunkiem, że są one kontynuowane.

3.    Laureaci Konkursu mogą brać udział w Konkursie, zgłaszając inicjatywy, które nie były nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.

§ 3.
Organizator Konkursu

1.    Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Kancelarią Prezydenta”.

2.    Obsługę Konkursu zapewnia Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta, zwane dalej „Sekretariatem Konkursu”.

3.    Sekretariat Konkursu mieści się w Kancelarii Prezydenta, przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie, 00-902 Warszawa, nr tel. 22 695 13 40, adres e-mail: [email protected]

§ 4.
Kapituła Konkursu

1.    Kapituła Konkursu jest powoływana przez Szefa Kancelarii Prezydenta.

2.    Kapituła Konkursu składa się z co najmniej siedmiu członków będących przedstawicielami, w szczególności: Kancelarii Prezydenta, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, mediów oraz ekspertami z dziedziny polityki społecznej.

3.    Przewodniczącego Kapituły Konkursu wyznacza, spośród członków Kapituły Konkursu, Szef Kancelarii Prezydenta. Przewodniczący Kapituły Konkursu kieruje pracami Kapituły Konkursu oraz poszczególnymi edycjami Konkursu, dbając o realizację jego celów.

4.    Zastępcę Przewodniczącego Kapituły Konkursu wybiera Kapituła Konkursu, spośród jej członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5.    Zmiany w składzie Kapituły Konkursu oraz na stanowisku Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Kapituły mogą być dokonywane w każdym czasie, w trybie określonym odpowiednio w ust. 1, 3 i 4.

6.    Obsługę prac Kapituły Konkursu zapewnia Sekretariat Konkursu. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Kapituły Konkursu może korzystać z pomocy innych komórek organizacyjnych Kancelarii Prezydenta.

7.    Szczegółowe zasady działania Kapituły Konkursu określa Regulamin prac Kapituły Konkursu, który stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu.

§ 5.
Organizacja Konkursu

1.    Konkurs ogłaszany jest corocznie w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu. Termin  rozstrzygnięcia danej edycji Konkursu przypada w dniu obchodów w Kancelarii Prezydenta Światowego Dnia Rodzin.

2.    Przed ogłoszeniem danej edycji Konkursu, Kapituła Konkursu, kierując się aktualną sytuacją rodzin w Rzeczypospolitej Polskiej i ich potrzebami, proponuje Parze Prezydenckiej co najmniej pięć kategorii konkursowych.

3.    Para Prezydencka wybiera trzy spośród zaproponowanych przez Kapitułę Konkursu kategorii konkursowych,  w których przyznaje Nagrody Pary Prezydenckiej, zwane dalej „Nagrodami” albo „Nagrodą”..

§ 6.
Zgłoszenie udziału w Konkursie

1.    Informacja o ogłoszeniu Konkursu udostępniana jest na stronie internetowej www.prezydent.pl/dla-rodziny.

2.    Warunkiem przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do Konkursu jest złożenie do Sekretariatu Konkursu Wniosku zgłoszenia do Konkursu, zwanego dalej „wnioskiem”, składającego się z dwóch części:

1)    Formularza zgłoszenia do Konkursu, zwanego dalej „formularzem”, stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu;
2)    Oświadczenia Uczestnika Konkursu, zwanego dalej „oświadczeniem”, stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu.

3.    Wniosek pobiera się ze strony internetowej, o której mowa w ust. 1, i wypełnia w języku polskim.

4.    Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przesyła się w wersji elektronicznej, w jednym pliku zapisanym w formacie PDF, drogą mailową, na adres e-mail: [email protected] Uczestnik Konkursu otrzymuje z Sekretariatu Konkursu elektroniczne potwierdzenie wpływu formularza.

5.   Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną – odpowiednio: wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, albo inną osobę upoważnioną do jego podpisania – przesyła się w wersji papierowej, drogą pocztową, na adres Sekretariatu Konkursu albo składa w Sekretariacie Konkursu.

6.    Formularza nie podpisuje się. Podpis osoby uprawnionej złożony na oświadczeniu jest równoznaczny z podpisaniem całego wniosku.

7.    Uczestnik Konkursu może załączyć do wniosku broszury, foldery, opinie, zdjęcia, filmy, informacje prasowe itp. Materiały te mogą być przesłane wyłącznie w wersji elektronicznej, jako załącznik do formularza.

8.    O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data:

1)    wysłania wypełnionego formularza na adres e-mail: dla [email protected] oraz
2)    nadania wypełnionego i podpisanego oświadczenia w placówce operatora pocztowego (data stempla pocztowego) albo jego złożenia w Sekretariacie Konkursu.
        Za skutecznie złożony uznaje się wniosek, którego obydwie części zostały złożone zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym. Wnioski złożone z naruszeniem zasad i terminu złożenia nie podlegają procedurze konkursowej.

9.    Uczestnik Konkursu może złożyć w każdej kategorii konkursowej wyłącznie jeden wniosek.

§ 7.
Ocena wniosków i wyłonienie Laureatów

1.    Sekretariat Konkursu dokonuje formalnej oceny nadesłanych wniosków za pomocą Karty oceny formalnej wniosku, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu. Wnioski spełniające wymogi formalne Sekretariat Konkursu przekazuje Kapitule Konkursu w celu dokonania oceny merytorycznej. W przypadku wniosków niespełniających wymogów formalnych, Sekretariat Konkursu informuje o konieczności ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkuje jego wyłączeniem z procedury konkursowej.

2.    Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej wniosku za pomocą Karty oceny merytorycznej wniosku, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu Konkursu, kierując się kryteriami określonymi w § 8 Regulaminu Konkursu. Dokonując oceny merytorycznej wniosku, Kapituła Konkursu może korzystać z pomocy ekspertów.

3.    Na podstawie oceny merytorycznej wniosków, Kapituła Konkursu wyłania, w drodze głosowania, jednostki samorządu terytorialnego nominowane do Nagrody, zwane dalej „Nominowanymi”, wybierając nie więcej niż po 5 wniosków w każdej kategorii konkursowej.

4.    Spośród Nominowanych, Para Prezydencka wybiera w każdej kategorii konkursowej zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, którym przyznaje Nagrody.

5.    Para Prezydencka może przyznać w każdej kategorii konkursowej więcej niż jedną Nagrodę albo zrezygnować z przyznania Nagrody. Decyzje Pary Prezydenckiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.    Informacje o nominowaniu do Nagrody i przyznaniu Nagrody Sekretariat Konkursu zamieszcza na stronie internetowej www.prezydent.pl/dla-rodziny.

§ 8.
Kryteria oceny inicjatyw

1.    Inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o Nagrodę w Konkursie są oceniane według następujących kryteriów:

1)    dostosowanie do lokalnych potrzeb – inicjatywa powinna być adekwatna do potrzeb i problemów lokalnej społeczności oraz bazować na miejscowych uwarunkowaniach lub bieżących okolicznościach;
2)    działanie trwałe – inicjatywa powinna mieć charakter długoterminowy albo cykliczny;
3)    działanie skuteczne – inicjatywa powinna przynosić założone, pozytywne rezultaty;
4)    wykorzystanie rozmaitych zasobów – inicjatywa powinna angażować potencjał mieszkańców i warunki materialne, w tym zasoby lokalowe i możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, kościołów, podmiotów prywatnych itp.;
5)    zastosowanie nowych rozwiązań – inicjatywa powinna wdrażać w danej jednostce samorządu terytorialnego przedsięwzięcia nowe, dotychczas nierealizowane, lub ulepszać praktyki już funkcjonujące;
6)    wpisanie w lokalną politykę rodzinną – inicjatywa powinna realizować cele rozwoju jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki rodzinnej, określone w dokumentach o charakterze strategicznym.

2.    Kapituła Konkursu, oceniając wnioski, uwzględnia różnice pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, wynikające w szczególności z rodzaju danej jednostki (gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska, miasto na prawach powiatu, powiat, województwo), jej uwarunkowań geograficznych i sytuacji demograficznej.

§ 9.
Nagrody w Konkursie

1.    Nagrodę w Konkursie stanowi:

1)    prawo do posługiwania się tytułem „Laureat Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny w kategorii [nazwa kategorii] w [rok]”, w szczególności banerem w formie znaku graficznego Konkursu, zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezydenta;
2)    dyplom;
3)    statuetka.

2.    Laureaci mają prawo do:

1)    zaprezentowania nagrodzonej inicjatywy na stronie internetowej www.prezydent.pl;
2)    dowolnego wykorzystywania Nagrody w prowadzonych przez siebie działaniach promocyjnych, z zastrzeżeniem, że:

a)    działania te nie godzą w dobre imię Organizatora Konkursu i cel Konkursu oraz nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub dóbr osobistych,
b)    każdorazowo podawana jest pełna nazwa zdobytego tytułu z oznaczeniem kategorii konkursowej i roku edycji Konkursu.

3.    Nominowani otrzymują:

1)    dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Nominowanego;
2)    możliwość posługiwania się tytułem „gmina/powiat/województwo nominowana/nominowany/nominowane do Nagrody w Konkursie dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej w kategorii [nazwa kategorii] w [rok]”.

4.    Z tytułu uzyskania Nagrody Laureaci oraz Nominowani nie otrzymują gratyfikacji finansowych.

5.    Inicjatywy Laureatów i Nominowanych są prezentowane na stronie internetowej www.prezydent.pl, w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będącej miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk z obszaru wprowadzania nowatorskich form demokracji lokalnej, działalności obywatelskich oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi na rzecz realizacji zadań publicznych lub dobra wspólnego.

§ 10.
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:
1)    Załącznik Nr 1 – Regulamin prac Kapituły Konkursu
2)    Załącznik Nr 2 – Formularz zgłoszenia do Konkursu
3)    Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Konkursu
4)    Załącznik Nr 4 – Karta oceny formalnej wniosku
5)    Załącznik Nr 5 – Karta oceny merytorycznej wniosku