O zespole

W ramach prac zespołu FDP „Samorząd Terytorialny dla Polski” eksperci i przedstawiciele środowiska samorządowców mają za zadanie wypracować propozycje zmian w ustroju samorządu terytorialnego, które następnie zostaną zarekomendowane Prezydentowi RP. Polegać one mają na większej decentralizacji władzy w Polsce, na daniu samorządom większej możliwości samodzielnego kształtowania swojego obszaru. Polegać mają również na większym upodmiotowieniu obywateli, poprzez zwiększenie ich bezpośredniego wpływu na władze samorządowe, między innymi dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym, obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, czy instytucji wysłuchania publicznego projektów uchwał. Istotną kwestią do rozstrzygnięcia przez ten zespół jest między innymi zakres i warunki wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Muszą one bowiem mieć zagwarantowane zarówno finansowanie zadań, jak i możliwość samodzielnego określania zasad ich wykonywania.

Doradcami Prezydenta RP koordynującymi pracę zespołu „Samorząd Terytorialny dla Polski” są:  prof. Jerzy Regulski, prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Jarosław Neneman.

Kontakt:

[email protected]