O zespole

Zadaniem Forum jest refleksja nad stanem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz wypracowanie propozycji zmian prawnych, które ułatwiać będą angażowanie się obywateli w działalność publiczną i społeczną. Konieczne jest bowiem nadanie właściwej rangi działalności społecznej, która coraz częściej uzupełnia wykonywanie zadań państwa i samorządów, a jednocześnie buduje sieć współpracy i wzajemnego zaufania. Przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego - niezbędnego do budowy nowoczesnego państwa demokratycznego.

W ramach prac zespołu wypracowane zostaną rozwiązania prawne w następujących obszarach:

  • zniesienie barier w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji społecznych (w tym w szczególności stowarzyszeń)
  • wspierania finansowego dla działalności społecznej (zmniejszenie obciążeń biurokratycznych oraz możliwość finansowania podstawowych kosztów działalności i kosztów funkcjonowania grup nieformalnych)
  • ułatwienia i zachęty dla indywidualnej filantropii Polaków.

Istotnym elementem w pracy zespołu będzie współpraca z organizacjami - służąca wzmocnieniu jakości procesu wyborczego, a także współpraca z przedstawicielami ogólnopolskich i lokalnych mediów, służąca poprawie jakości debaty publicznej w Polsce.

Za tę część Forum Debaty Publicznej odpowiada Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.

Kontakt: [email protected]