Prof. Roman Kuźniar

Urodzony w 1953 r. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. uzyskał stopień doktora, zaś w 1990 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2008 r. jest profesorem zwyczajnym UW.

Od 1977 r. zostaje doktorantem a następnie pracownikiem naukowym Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W 1992 r. staje na czele Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Studiów Międzynarodowych UW. Prowadzi wykłady z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, praw człowieka, studiów strategicznych i polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1995-2002 był członkiem polskiej delegacji do Komisji Praw Człowieka ONZ. Jest autorem i redaktorem wielu publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, studiów strategicznych, polityki zagranicznej RP, bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka. W 1995 zainicjował wydawanie „Rocznika Strategicznego”, którego jest redaktorem naczelnym.

W 1990 r. rozpoczął równolegle pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był m.in. dyrektorem Departamentu Planowania i Analiz (1992–1994), ministrem pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie (1994–1998), pracownikiem (1998–2002) i dyrektorem (2000–2002) Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej (złożył dymisję ze względu na sprzeciw wobec wojny z Irakiem).. W latach 2003–2005 pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ.

1 czerwca 2005 r. został dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (odwołany w lutym 2007 r. ze względu na różnice w kluczowych sprawach polskiej polityki zagranicznej). 1 grudnia 2007 r. został doradcą ministra obrony narodowej Bogdana Klicha.

1 października 2010 r. został Doradcą Prezydenta RP.