Cztery lata prezydentury

Zmieniliśmy nie tylko Polskę, ale także zmieniliśmy nasz kawałek świata. To my daliśmy impuls do przemian w regionie. To my możemy z dumą mówić, że w tej części Europy, w tym naszym 25-leciu „Freedom was made in Poland". (...) Po 25 latach jesteśmy, w moim przekonaniu, w połowie drogi - przed nami wielkie wyzwanie, by w kolejnym ćwierćwieczu nadrobić dystans, dzielący nas od europejskich liderów. Wierzę, że to jest możliwe, wierzę, że to się nam -Polakom - może udać, że możemy to osiągnąć.

Wierzę więc, że Drugie Pokolenie Wolności dobrze wykorzysta kolejne 25 lat.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
w orędziu wygłoszonym 4 czerwca 2014 r.
przed Zgromadzeniem Narodowym

Cztery lata prezydentury - zdjęcie w treści wpisu

Współczesny świat wymaga od nas zdolności do skutecznego konkurowania z innymi. Celem prezydentury Bronisła­wa Komorowskiego jest wzmocnienie tych zdolności na poziomie obywateli, państwa i narodu. Konkurencyjność to większa zdolność nie tylko do współza­wodnictwa, ale i do większej współpracy z innymi ludźmi, narodami i państwami.

Jest do tego potrzebne silne poczu­cie wspólnoty całego społeczeństwa, wspólnota narodu i państwa.

Dla realizacji tego celu ważne jest inicjowanie i wspieranie reform oraz mobilizowanie do nich instytucji pu­blicznych, samorządowych, organiza­cji pozarządowych i obywateli. Kon­kurencyjna Polska to Polska odważnie patrząca w przyszłość, ale też dostrze­gająca aktualne wyzwania. Konkuren­cyjna Polska bierze udział w wielkim, europejskim projekcie i staje się jed­nym z liderów Unii Europejskiej.

Bronisław Komorowski, w ramach wzmacniania konkurencyjności Polski, traktuje sześć obszarów jako kluczowe dla swojej prezydentury. Są nimi:

  • dialog i otwartość,
  • rodzina,
  • konkurencyjność polskiej gospo­darki, 
  • nowoczesny system bezpieczeń­stwa,
  • dobre prawo,
  • nowoczesny patriotyzm.

Dialog i otwartość

Dialog i otwartość wyznaczają sposób działania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nie tylko na arenie kra­jowej, lecz także w kontaktach z part­nerami Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz innymi państwami. Prezy­dent w swoich działaniach od wielu lat niezmiennie daje wyraz przekonaniu, że poprzez otwartą rozmowę, dialog i budowanie porozumienia wiedzie dro­ga do skutecznego rozwiązywania pro­blemów stojących przed Polską.

Dlate­go od początku prezydentury Bronisław Komorowski rozwija współpracę z kra­jami regionu, państwami Trójkąta Wei­marskiego, a także utrzymuje nieustan­ny dialog z władzami Ukrainy, którego celem jest zbliżenie naszego sąsiada do struktur zachodnich. Jednocześnie ini­cjuje różne formy dialogu pomiędzy naj­ważniejszymi środowiskami w kraju, organizując m.in.: fora debaty publicz­nej, dyskusje młodego pokolenia z cyklu „Idee Nowego Wieku" czy konsultacje ze wszystkimi siłami parlamentarnymi w kluczowych sprawach dla Polski.

Rodzina

W maju 2013 r. został opublikowany pierwszy kompleksowy Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, zatytułowany „Dobry Klimat dla Rodziny". Ma on in­spirować partie polityczne, samorządy i organizacje pozarządowe do działań na rzecz likwidowania barier dla dzietności. Program prezentuje 44 rekomendacje w zakresie polityki rodzinnej. Są wśród nich m.in.: ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnych ulg prorodzinnych; upowszechnienie kart dużych rodzin w samorządach i wpro­wadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin; wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin; sprzyja­jąca rodzicom organizacja czasu pracy; wprowadzenie elastycznego systemu urlopów związanych z opieką nad ma­łym dzieckiem; zwiększenie dostępności do przyjaznych miejsc edukacji i opieki dla dzieci do 12. roku życia.

Prezydent Bronisław Komorowski zachęca władze samorządowe do tworzenia Kart Dużych Rodzin w swoich gminach, powiatach i województwach. Prezydent populary­zuje je, uczestnicząc w lokalnych i regio­nalnych spotkaniach poświęconych te­mu składnikowi polityki rodzinnej, bierze udział w debatach na ich temat, wyróż­nia władze lokalne. Inicjatywą, mającą promować i upowszechniać najlepsze rozwiązania, sprzyjające rodzicielstwu, jest konkurs dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny" przygotowany przez Kancelarię Prezydenta. Nagrodę Pary Prezydenckiej otrzymują te samo­rządy, które tworzą przyjazne warunki funkcjonowania rodzin oraz dbają, aby młodzi Polacy mogli realizować zwią­zane z rodziną marzenia i aspiracje.

Tylko do tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, samorządy miast, gmin, po­wiatów i województw zgłosiły 253 ini­cjatywy.

Konkurencyjność polskiej gospodarki

Wyznaczanie kierunków rozwoju oraz inspirowanie rządu i parlamentu do po­dejmowania reform - wzmacniających konkurencyjność gospodarki - to kolej­ny z priorytetów prezydentury. Broni­sław Komorowski regularnie podkreśla konieczność wprowadzenia reform -mówił o tym m.in. podczas orędzia wy­głoszonego na inauguracji VII kadencji Sejmu w 2011 r., na Forum Ekonomicz­nym w Krynicy we wrześniu 2012 r., podczas posiedzenia Rady Gabineto­wej ws. euro czy orędzia wygłoszone­go przed Zgromadzeniem Narodowym 4 czerwca 2014 r. Włączając się w de­batę na temat przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty, Prezydent wskazywał na konieczność wyraźnego oddzielenia decyzji o dacie przyjęcia euro od same­go dążenia do spełnienia kryteriów kon­wergencji.

W celu zdiagnozowania przyszłych wyzwań dla polskiej gospodarki i ba­rier ograniczających konkurencyjność, na prośbę Bronisława Komorowskiego prof. Jerzy Hausner przygotował kom­pleksowy raport zatytułowany „Kon­kurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?".

Prezydent promuje również polskie przedsiębiorstwa. Wszystkim wizy­tom zagranicznym Prezydenta RP i wizytom głów państw obcych w Pol­sce towarzyszyły fora lub seminaria gospodarcze. Od początku sprawowa­nia urzędu Prezydent uważnie wsłuchu­je się w opinie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw i wspiera przeprowadzenie korzystnych dla tego sektora zmian w Kodeksie pracy oraz systemie podatkowym. Aby docenić sukcesy silnych, polskich firm Broni­sław Komorowski podjął decyzję o przywróceniu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, przyznawanej przed­siębiorstwom, które wnoszą szczególny wkład w budowę konkurencyjności pol­skiej gospodarki.

Nowoczesny system bezpieczeństwa

Bronisław Komorowski jako Zwierzch­nik Sił Zbrojnych, już na początku swojej prezydentury za jeden z priory­tetów uznał konieczność stworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeń­stwa Polski. Jego podstawę stanowią: kompleksowa reforma armii, obejmu­jąca modernizację techniczną oraz zmiany w systemie dowodzenia i szko­lenia; zainicjowana przez Prezydenta budowa systemu obrony przeciwrakie­towej, która jest w trakcie realizacji; konsolidacja NATO wokół wspólnej obrony. Szczególnie istotna jest zaini­cjowana przez Prezydenta przebudowa systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

W 2013 r. Prezydent podpisał ustawę, wprowadzającą reformę systemu kie­rowania i dowodzenia armią, która za­kłada konsolidację systemu dowo­dzenia wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i do­wodzenia operacyjnego. Reforma ta ujednolici system kierowania i dowo­dzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny. Kluczowym elementem, umożliwiają­cym modernizację polskiej armii, jest zapewnienie jej stałego finansowania. Bronisław Komorowski, jeszcze jako szef MON, wprowadził regułę wydat­kowania 1,95% PKB na obronność.

W czerwcu 2014 r., jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, zaproponował podnie­sienie tego wskaźnika do 2% PKB. Po­nadto z inicjatywy Prezydenta Polska odchodzi od ogłoszonej w 2007 r. po­lityki ekspedycyjnej, przenosząc ak­cent na zwiększanie zdolności do obro­ny terytorium kraju oraz wzmocnienie systemu obronnego NATO. Realizacji tych zapowiedzi służy m.in. wygasza­nie misji w Afganistanie. Środki pozy­skane dzięki jej zakończeniu zostaną przeznaczone na modernizację tech­niczną Sił Zbrojnych - w tym budowę tarczy antyrakietowej. Aby zachować w dziedzinie bezpieczeństwa ciągłość planów i ich realizacji, już na początku kadencji Bronisław Komorowski stwo­rzył nowy model funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego - po raz pierwszy w jej pracach uczestniczą nie tylko przedstawiciele rządu, lecz także szefowie partii opozycyjnych. RBN stwarza dzięki temu możliwość wspólnej,   ponadpartyjnej dyskusji o najbardziej fundamentalnych za­gadnieniach związanych z bezpie­czeństwem państwa.

Dobre prawo

Zadaniem państwa jest tworzenie takich aktów prawnych, które zapewnią trwały, zrównoważony rozwój oraz warunki do wzrostu konkurencyjności. Dlatego Bro­nisław Komorowski za jeden z prioryte­tów swojej prezydentury przyjął dbałość o stanowienie i egzekwowanie prawa. W 2013 r. Prezydent przedłożył pakiet ustaw, dotyczących systemu sądownic­twa. Nowelizacja ustawy o postępowa­niu przed sądami administracyjnymi, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyj­nym oraz zmiana przepisów o Sądzie Najwyższym mają usprawnić funk­cjonowanie tych instytucji, a przede wszystkim przyspieszyć rozpatrywanie spraw.

Dbałość Prezydenta Komo­rowskiego o jakość tworzonego prawa przejawia się także w pozytywnym za­angażowaniu w cały proces legislacyj­ny. Opiera się ono m.in. na: inicjowaniu szerokiej dyskusji nad proponowanym prawem; poszukiwaniu kompromisu pomiędzy różnymi propozycjami; wcze­snym sygnalizowaniu niedostatków procedowanych ustaw bądź zgłaszanych projektów; wykorzystywaniu prezydenc­kiej inicjatywy ustawodawczej.

Nowoczesny patriotyzm

O nowoczesnym patriotyzmie, wyra­żanym każdego dnia, Bronisław Ko­morowski mówił tuż po zaprzysięże­niu. Prezydent nieustannie podkreśla, że współczesna Polska - bezpieczna, konkurencyjna i suwerenna - jest po­wodem do dumy. Nowoczesny pa­triotyzm to obok szacunku dla histo­rycznych dokonań Polski, duma z jej współczesnych osiągnięć, szczególnie tych z minionych 25 lat. Od początku prezydentury Bronisław Komorowski wspiera ideę i promuje 4 czerwca - Święto Wolności, inicjując w 2014 r. obchody zakrojone na szeroką skalę.

Dla uczczenia jubileuszowego Roku Wolności na placu Zamkowym w War­szawie odbyły się uroczystości z udzia­łem głów państw i szefów rządów, a Bronisław Komorowski wygłosił orę­dzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Ćwierćwiecze wolności świętowano na terenie całej Polski. Społeczności lo­kalne, organizacje pozarządowe, samo­rządy i instytucje publiczne organizowa­ły imprezy plenerowe, biegi, konferencje, wystawy i inne inicjatywy.

W całej Pol­sce miało miejsce ok. 400 różnych wy­darzeń. W obchody włączyły się także środowiska polonijne, ambasady, kon­sulaty i Instytuty Polskie, które promu­ją sukces polskiej transformacji w po­nad 120 miastach na całym świecie. Z inicjatywy Prezydenta nową, pełną dumy formę zyskały obchody Święta Konstytucji 3 Maja, wokół których organizowana jest „Majówka z Pol­ską" oraz Święto Niepodległości, któ­remu towarzyszy marsz „Razem dla Niepodległej".

Prezydent Komorowski, doceniając obywatelskie i patriotyczne zaangażo­wanie Polaków w zagospodarowywa­nie wolności, budowanie nowoczesnej Polski oraz umacnianie naszej pozycji na arenie międzynarodowej, wręczył odznaczenia wielu zasłużonym posta­ciom polskiego życia publicznego.

Nowoczesny patriotyzm to także dbałość o otoczenie, w którym żyjemy, szacunek dla wartości otaczającego nas krajobrazu. Wychodząc naprzeciw ocze­kiwaniom wielu organizacji społecznych i samorządów, w czerwcu 2013 r. Pre­zydent Bronisław Komorowski skiero­wał do Sejmu projekt tzw. ustawy kra­jobrazowej. Jej celem jest wdrożenie niezbędnego minimum regulacji, które mają zapobiec dewastacji krajobrazu Polski. Prezydent RP wspiera również obywatelskie i samorządowe inicjaty­wy, promujące troskę o krajobraz, obej­mując je honorowym patronatem.