Dobre prawo

Konkurencyjna Polska potrzebuje również zmian w obszarze „Dobrego prawa”, dlatego Prezydent Bronisław Komorowski wystąpił z inicjatywą szerokich zmian obejmujących polskie sądownictwo. W lipcu skierował do Sejmu 3 projekty ustaw: nowelizację ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym oraz zmianę przepisów o Sądzie Najwyższym. Złożone przez Prezydenta ustawy mają usprawnić funkcjonowanie tych instytucji i przyspieszyć rozpatrywanie spraw. Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza m.in. regulacje przyznające sądom administracyjnym kompetencje do określania w wyroku sposobu załatwienia sprawy. Nowy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wprowadza natomiast przejrzysty tryb doboru kandydatów na sędziów Trybunału oraz określa maksymalne terminy dla wydania wyroku.

Dbając o stabilność i sprawność polskiego wymiaru sprawiedliwości, 26 czerwca br. Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm ustawę znoszącą reorganizację sądów dokonaną przez ministerstwo sprawiedliwości. 12 lipca Sejm przyjął weto Prezydenta RP. Jednocześnie w czerwcu Bronisław Komorowski zgłosił propozycję zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, dzięki której część sądów objętych tzw. reformą Gowina (ponad 20 sądów) będzie mogła zostać przywrócona. Zaproponowane przez Prezydenta alternatywne rozwiązanie organizacji sądów rejonowych opiera się na wskazaniu obiektywnych kryteriów, zgodnie z którymi tworzenie i znoszenie sądów rejonowych uwarunkowane będzie liczbą rozpatrywanych spraw i liczbą ludności. Jednocześnie należy podkreślić, że propozycje przedstawione przez Prezydenta nie będą skutkowały likwidacją jakichkolwiek sądów.

Ogólna diagnoza słabości systemu legislacyjnego oraz rekomendacje służące ich wyeliminowaniu zostały zawarte w przygotowanej przez KPRP i opublikowanej we wrześniu Zielonej Księdze „System stanowienia prawa w Polsce”. Wskazano w niej m.in. na możliwość: 1. Wzmocnienia działalności przedlegislacyjnej, służącej komunikowaniu się w istotnych sprawach ze społeczeństwem (debaty, strategie, Zielone i Białe Księgi); 2. Rzetelnego wykorzystywania istniejących narzędzi (wytyczne dotyczące konsultacji i przygotowania oceny regulacji, programy rządowe służące wdrażaniu lepszych regulacji); 3. Sformalizowania standardów oceniania skutków i konsultowania aktów normatywnych (początkowo z wykorzystaniem kodeksów dobrych praktyk, a docelowo w formie ustawowej); 4. Opracowywania OSR dla każdej istotnej inicjatywy, również po pewnym okresie obowiązywania nowego prawa, a nie tylko w czasie jego przygotowywania.

Chcąc kształtować dobre rozwiązania prawne, Prezydent korzysta także z inicjatywy ustawodawczej. W sierpniu Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy samorządowej, która ma na celu zwiększenie bezpośredniego wpływu mieszkańców na lokalne życie publiczne. Projekt prezydencki broni samorząd przed upartyjnieniem. Wprowadza m.in. logiczne ograniczenie w odwoływaniu władz lokalnych w drodze referendum. Prezydent zwrócił uwagę, że nie może być tak, że mniejszość rozstrzyga negatywnie o wcześniejszej decyzji większej liczby mieszkańców. W związku z tym w ustawie pojawił się postulat, aby podnieść próg koniecznej frekwencji, tak aby do odwołania władz wykonawczych i rad gmin potrzeba było co najmniej tylu głosujących, ilu brało udział w ich wyborach. Prezydencka inicjatywa przewiduje też zapewnienie prawa mieszkańcom do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przewidziano w niej również ułatwienia w przeprowadzaniu referendów lokalnych dotyczących konkretnych, merytorycznych spraw – będą one ważne bez względu na frekwencję.

„Dobre prawo” musi być skuteczne, dlatego po wydarzeniach, do których doszło 11 listopada 2013 r., w Kancelarii Prezydenta opracowany został kolejny projekt, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych. Główne zmiany dotyczą zakrywania twarzy przez demonstrantów. Proponowane przepisy wprowadzają ograniczenia uczestnictwa w zgromadzeniu osób, których nie można zidentyfikować ze względu na zakrytą twarz, ubiór lub zmianę wyglądu. Zakaz nie będzie jednak bezwzględny. Możliwość udziału w demonstracji osób ukrywających tożsamość została uzależniona od celu zgromadzenia. Organizator będzie musiał wskazać w zawiadomieniu związek pomiędzy celem manifestacji i koniecznością uniemożliwienia identyfikacji jej uczestników. Decyzja w tej sprawie będzie należała do organów samorządu.

Prezydent jako strażnik Konstytucji szczególnie dba o jakość tworzonego prawa. W 2013 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego 3 wnioski w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją m.in. w trybie kontroli prewencyjnej dotyczący nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Trybunał podzielił wątpliwości Prezydenta).

Charakterystyczną cechą obecnej prezydentury, służącą kształtowaniu „Dobrego prawa”, jest także pozytywne zaangażowanie głowy państwa w cały proces legislacyjny. Jego istotą pozostaje sygnalizowanie niedostatków procedowanych ustaw na wczesnym etapie prac. W mijającym roku Szef Kancelarii Prezydenta RP – Minister Jacek Michałowski – skierował m.in. list do Ministra Finansów w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zwracając się z prośbą o przedstawienie projektu ustawy wprowadzającej nową stabilizującą regułę wydatkową, a także Specjalny list do Szefa KPRM Ministra Jacka Cichockiego w sprawie zmian w OFE. Wskazał w nim na pojawiające się w debacie publicznej oraz konsultacjach opinie dotyczące możliwych niezgodności projektowanych regulacji z Konstytucją.