Nowoczesny system bezpieczeństwa

Jednym z priorytetów prezydentury Bronisława Komorowskiego jest bezpieczeństwo. W obliczu trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego obszar ten szczególnie przybrał na znaczeniu. W 2014 r sytuacja na Ukrainie była przedmiotem trzech posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz posiedzenia Rady Gabinetowej. Rozmowy dotyczyły strategicznych zagadnień polskich i europejskich w relacjach z Ukrainą i Rosją, możliwości pomocy m.in. w przygotowaniu reformy samorządowej na Ukrainie oraz bieżących wydarzeń w tym kraju w kontekście bezpieczeństwa Polski.

Zapewnienie długofalowego bezpieczeństwa wymaga odpowiednich i dostosowanych do współczesnych realiów planów działania, dlatego na początku listopada 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. W tym najważniejszym w państwie dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa, wskazane zostały kierunki jego wzmacniania na najbliższe lata. Jest to pierwsza narodowa strategia w regionie, w której uwzględniono wnioski z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Koniecznym warunkiem dalszej modernizacji sił zbrojnych, jest długofalowe zwiększenie nakładów na polskie wojsko. Dlatego Prezydent Bronisław Komorowski wyszedł z inicjatywą podwyższenia wydatków na obronność do 2% PKB. Zgodnie z zapowiedziami zwiększone nakłady na obronność będą ponoszone od 2016 r.

Podczas szczytu NATO w Newport zapadły kluczowe decyzje wzmacniające wschodnią flankę Sojuszu. Dotyczą one m.in.: ciągłej obecności sił sojuszniczych w Polsce i innych państwach regionu, powstania Sił Natychmiastowego Reagowania NATO (tzw. „szpicy”), wzmocnienia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie, umiejscowienia w państwach regionu elementów dowodzenia, składów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, czy wzmocnienia planów ewentualnościowych (czyli scenariuszy reakcji na zagrożenie konkretnych państw). Szczyt NATO w Newport potwierdził też wcześniejsze decyzje dotyczące zakończenia misji ISAF w Afganistanie z końcem 2014 r. i uruchomienia w jej miejsce nowej misji sojuszniczej o charakterze niebojowym (doradczo-szkoleniowym).

Przyjęcie wymienionych decyzji było efektem zabiegów Prezydenta RP, który w tym celu wzmacniał spójny głos państw naszego regionu, m.in. organizując „szczyt wschodniej flanki NATO” w lipcu 2014 r. z udziałem prezydentów państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii.
O pełnej determinacji Sojuszu ws. ich realizacji zapewniał Prezydenta RP nowy Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, który z pierwszą zagraniczną wizytą po objęciu stanowiska przybył właśnie do Polski. Przegląd wykonania decyzji z Newport będzie najważniejszym tematem kolejnego szczytu NATO, który odbędzie się w Warszawie w 2016 r.

Jednocześnie Prezydent zabiega o wzmocnienie strategicznej podmiotowości Unii Europejskiej, postulując opracowanie przez UE nowej Strategii Bezpieczeństwa Europejskiego.

Na zwiększenie możliwości obronnych wpływa także skierowany do Sejmu przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w lipcu 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny.

Prezydent Bronisław Komorowski dostrzegając także rosnącą skalę zagrożeń w cyberprzestrzeni, zlecił opracowanie Doktryny Cyberbezpieczeństwa RP, pierwszego takiego dokumentu wskazującego kierunki działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Polski w cyberprzestrzeni.

Klamrą spinającą wybrane zagadnienia obszaru systemu bezpieczeństwa narodowego jest przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego w grudniu 2014 r. planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.