Rodzina

Ogólnopolska dyskusja nad potrzebami polskich rodzin, zwieńczona została opublikowaniem w maju 2013 r. Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”. 44 zawarte w nim rekomendacje zainspirowały m.in. władze samorządowe do szerszego wprowadzania Kart Dużych Rodzin, czyli systemu ulg, do których uprawnione są rodziny wielodzietne.

Obecnie w całej Polsce działa już ponad 260 samorządowych Kart Dużej Rodziny, a z inspiracji Prezydenta Komorowskiego powstała Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin. W czerwcu weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie, a 22 grudnia została uroczyście podpisana ustawa, która zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom posiadającym minimum troje dzieci, bez względu na ich dochód.

Inicjatywą Pary Prezydenckiej, mobilizującą samorząd terytorialny do działań na rzecz rodziny oraz upowszechniającą dobre praktyki, jest Konkurs dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Do II edycji Konkursu ogłoszonej w październiku 2013 r. przystąpiło ponad 200 samorządów, zgłaszając ok. 250 inicjatyw w trzech kategoriach: „Dobre rodzicielstwo”, „Czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju”, „Rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej”. W maju 2014 r., podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin, Para Prezydencka nagrodziła cztery samorządy: miasto Białystok, gminę Sępólno Krajeńskie, gminę Grodzisk Mazowiecki oraz miasto Gdynia. We wrześniu 2014 r. ruszyła III edycja Konkursu, do której przystąpiło 195 samorządów z 260 inicjatywami w trzech kategoriach: „Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych”, „Samorząd przyjazny seniorom”. Prezydent Bronisław Komorowski z Małżonką wskażą Laureatów III edycji Konkursu w 2015 r.

W czerwcu 2014 r. został ogłoszony Konkurs dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej, którego partnerami są organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe i firmy stosujące rozwiązania ułatwiające pracownikom godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości, propagowanie wiedzy oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze. Do Konkursu przystąpiło łącznie ponad 100 pracodawców.

Wielokrotnie decyzje rodzicielskie determinuje sytuacja materialna rodzin, dlatego Kancelaria Prezydenta zainicjowała dyskusję nad zmianami w rozliczaniu PIT tak, aby z przysługujących ulg z tytułu wychowywania dzieci mogły korzystać rodziny, które najbardziej tego potrzebują. W dniu 24 listopada 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która umożliwia najmniej zarabiającym rodzinom pełne wykorzystanie ulg na dzieci (uzyskają one z budżetu państwa zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością przysługującej ulgi a kwotą rzeczywiście odliczoną w zeznaniu podatkowym). Ponadto przewiduje podwyższenie o 20 proc. ulg podatkowych na trzecie (z 1668 zł do 2 000 zł) i kolejne dziecko (z 2 224 zł do 2 700zł). Z nowych zasad rozliczania ulgi prorodzinnej skorzysta ok. miliona rodzin i dwa miliony dzieci.

Jedną z kluczowych rekomendacji Programu „Dobry Klimat dla Rodziny” jest wprowadzenie rozwiązań sprzyjających łączeniu życia zawodowego i rodzinnego. Służyć temu ma opracowana w Kancelarii Prezydenta nowelizacja Kodeksu pracy (tzw. ustawa rodzinna), która na początku grudnia 2014 r. trafiła do konsultacji społecznych. Przedstawiony projekt nadaje obowiązującym regulacjom większą elastyczność i pozwala na ich lepsze dostosowanie do sytuacji, potrzeb i wyborów konkretnych rodzin. Tym samym stanowi on kolejny krok w kierunku stworzenia spójnej, konsekwentnej i stabilnej polityki sprzyjającej rodzicielstwu. Zgodnie z projektem pracodawca miałby obowiązek zaakceptować wniosek pracownika np. o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, ruchomy czy indywidualny czas pracy oraz skrócony tydzień pracy – chyba, że nie pozwalają mu na to organizacja pracy i rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Projekt podnosi też kwestię niedyskryminacji w pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz uelastycznia urlopy rodzicielskie – rodzice będą mogli wykorzystać 16 tygodni urlopu rodzicielskiego maksymalnie w dwóch częściach – nie bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu, ale w terminie późniejszym. Zgodnie z propozycją prezydencką, zarówno urlopy wychowawcze, jak i rodzicielskie (16 tygodni), można byłoby wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Projekt daje większe możliwości łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wzmacnia uprawnienia ojców do urlopów związanych z rodzicielstwem oraz umożliwia wykorzystanie urlopów ojcowskich do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy.

W ramach szerokiego Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny” Prezydent Bronisław Komorowski z Małżonką objęli honorowym patronatem tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin.