Bezpieczeństwo

Jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej prezydent zabiegał, aby w dynamicznie zmieniającym się świecie nasza armia była zdolna stawić czoła nowym zagrożeniom. Już w październiku 2006 roku Lech Kaczyński ogłosił, iż Wojsko Polskie stanie się w pełni profesjonalne. Ta decyzja zapoczątkowała w Ministerstwie Obrony Narodowej prace koncepcyjne nad reformą armii. Powstały na początku 2007 roku projekt uwzględniał, że profesjonalizacja wojska to długotrwały i kosztowny proces. Aby nie osłabić zdolności bojowych armii, reformę podzielono na cztery etapy, obejmujące okres 2007 - 2018. Prezydent opowiedział się za utrzymaniem armii liczącej 150 tys. żołnierzy.

Bezpieczeństwo - zdjęcie w treści wpisuJednym z kroków usprawniających polską armię była nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony, wprowadzająca m.in. Dowództwo Wojsk Specjalnych jako nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP, podpisana przez prezydenta 13 czerwca 2007 roku. Natomiast 13 listopada 2007 roku Lech Kaczyński zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, w której zawarto wizję polskich sił zbrojnych. Określając zagrożenia, strategia wskazuje m.in., że Polska jako kraj graniczny NATO i UE zajmuje ważne miejsce w europejskim systemie bezpieczeństwa.

Lech Kaczyński uważa, że wojsko jest znaczącym atutem polskiej polityki zagranicznej. Stąd poparcie prezydenta dla czynnego udziału polskich żołnierzy w misjach prowadzonych pod auspicjami nie tylko NATO czy UE, ale również ONZ.

Czternastego marca 2006 roku prezydent przesłał do Sejmu projekty ustaw o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i powołaniu nowych wojskowych służb specjalnych. Z dniem 1 października 2006 roku zaczęły funkcjonować Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jednocześnie zlikwidowano WSI i rozpoczęto proces weryfikacji żołnierzy i pracowników, ubiegających się o przyjęcie do nowych służb. Dziesiątego stycznia 2007 roku prezydent podpisał nowelizację ustaw likwidujących WSI, która umożliwiła ujawnienie raportu z weryfikacji żołnierzy WSI. Te zmiany przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa RP i zwiększyły zaufanie do Polski naszych sojuszników z NATO.

Awansując na stopnie generalskie i wyznaczając na najważniejsze stanowiska w Siłach Zbrojnych, Lech Kaczyński kierował się między innymi zasadą promowania oficerów młodych, z wiedzą zdobytą w nowoczesnych uczelniach wojskowych oraz doświadczeniem wyniesionym z misji.

W opinii Prezydenta RP, armia musi dbać o swoją tożsamość i tradycje. Ma być powodem do dumy dla Polaków.

 

Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z najważniejszych priorytetów prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

Bezpieczeństwo - zdjęcie w treści wpisu nr 1Prowadzona przez niego polityka partnerstwa strategicznego z Litwą ułatwiła w 2006 roku PKN Orlen zakup rafinerii w Możejkach na Litwie. Była to największa w historii polska inwestycja zagraniczna o znaczeniu strategicznym.

Prezydent inicjował i wspierał projekty dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej. Od 2006 roku opowiadał się za jak najszybszym uruchomieniem terminalu gazowego w Świnoujściu. Najpoważniejszym wkładem Prezydenta RP w budowę bezpieczeństwa energetycznego Polski i całego kontynentu było wspieranie niezależnej od Rosji, południowo-wschodniej drogi transportu surowców z Azji Centralnej do Europy.

W maju 2007 roku prezydent zapoczątkował współpracę prezydentów Polski, Litwy, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu (tzw. Inicjatywa Krakowska) na rzecz budowy rurociągu naftowego Odessa-Brody-Gdańsk w ramach Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy (EAKTR). Dzięki tej inicjatywie, w lipcu 2007 roku do polsko-ukraińskiej spółki SARMATIA, która ma realizować ten projekt, dołączyły Gruzja, Azerbejdżan i Litwa. Kontynuacją Inicjatywy Krakowskiej były kolejne szczyty energetyczne z udziałem przedstawicieli państw Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Odegrały one ważną rolę dla rozwoju koncepcji tzw. Korytarza Południowego oraz ożywienia unijnej idei gazociągu Nabucco. Właśnie ten projekt otrzymał wstępne finansowanie UE m.in. dzięki zabiegom Lecha Kaczyńskiego (szczyt UE 19-20 marca 2009 r.).

Wprowadzona do Traktatu Lizbońskiego z inicjatywy Prezydenta RP zasada solidarności energetycznej oraz popierane przez niego klauzule sojusznicze i solidarnościowe miały wpływ na zdecydowane stanowisko Unii wobec Rosji, gdy ta w styczniu 2009 roku wstrzymała dostawy gazu przez Ukrainę do Europy.

 

Bezpieczeństwo - zdjęcie w treści wpisu nr 2Od początku kadencji prezydent zabiegał również o zachowanie pozycji polskiego górnictwa. Występując na arenie międzynarodowej prezydent dbał o zapewnienie Polsce prawa do wydobywania ze swoich złóż węgla kamiennego i brunatnego, umacniających niezawisłość energetyczną kraju i zapewniających miejsca pracy. Tzw. pakiet klimatyczny podpisany przez Prezydenta RP i innych przywódców Unii na szczycie w marcu 2007 roku przewiduje, że obniżenie emisji CO2 do 2020 roku nie ma być dzielone równo, ale zgodnie z zasadami sprawiedliwości i sytuacji poszczególnych państw (33. konkluzja Rady Europejskiej). Daje to Polsce możliwość ograniczenia negatywnych skutków redukcji CO2 dla krajowej gospodarki.

Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz dbałość o środowisko naturalne, prezydent Lech Kaczyński był jednym z pierwszych polityków w kraju, którzy opowiedzieli się za powrotem do koncepcji korzystania przez Polskę z energetyki jądrowej (2006 r.).

Prezydent Lech Kaczyński stale podkreślał, że bez zapewnienia realnego bezpieczeństwa nie można mówić o sprawnym funkcjonowaniu państwa, o rozwoju Polski i Polaków. W czasie czterech lat prezydentury korzystał z doświadczeń w tej dziedzinie, zdobytych w czasie pełnienia kolejnych funkcji, ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości oraz prezydenta Warszawy.

Dwudziestego siódmego listopada 2006 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającą skuteczniejszą walkę z przestępstwami o charakterze chuligańskim.

 

Trzynastego czerwca 2006 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Uchwalenie tej ustawy było realizacją jednego z priorytetów programu wyborczego Lecha Kaczyńskiego. Powstanie CBA umożliwiło efektywną walkę z korupcją w Polsce.

Bezpieczeństwo - zdjęcie w treści wpisu nr 3Prezydent wspierał ustawę o modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009. Ustawa, przyjęta przez Sejm 12 stycznia 2007 roku niemal jednogłośnie, była przełomem w funkcjonowaniu służb mundurowych w Polsce. Dzięki prezydenckiej inicjatywie ustawodawczej z 21 grudnia 2007 roku znowelizowano natomiast zapisy ustawy o Biurze Ochrony Rządu, co usprawniło funkcjonowanie tej formacji.

Prezydent korzystał z prawa weta w sytuacjach, gdy zmiany prawa w jego opinii mogły prowadzić do osłabienia instytucji i mechanizmów potrzebnych państwu do walki z przestępczością. 18 września 2009 roku zawetował ustawę zakładającą rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Lech Kaczyński wskazał, że przyjęcie takich rozwiązań pozbawia rząd ważnego narzędzia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa. Wyłączenie prokuratury z systemu organów rządowych uniemożliwia ministrowi sprawiedliwości wykonywanie polityki walki z przestępczością. Zdaniem prezydenta, przyjęte w ustawie rozwiązania prowadzą do powstania kolejnej prawniczej korporacji zawodowej, tym razem jednak wyposażonej w potężne instrumentarium władzy publicznej, a pozostającej poza realną, bieżącą kontrolą władz państwowych.

Dostrzegając dużą wagę i znaczenie problemu, Lech Kaczyński inicjował działania i wspierał projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jedną z takich inicjatyw było zorganizowanie w Pałacu Prezydenckim w lipcu 2007 roku seminarium poświęconego temu problemowi, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, organizacji pozarządowych i fundacji zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych. Ważnym elementem służącym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszeniu liczby ofiar była działalność edukacyjna. W 2006 roku Kancelaria Prezydenta RP przeprowadziła wraz z Komendą Główną Policji konkurs „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”, a także zorganizowała w maju 2008 roku w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego festyn pod hasłem „Bezpieczny Dzień Dziecka”.