Jawne i przejrzyste finanse publiczne

Jawność i przejrzystość finansów publicznych zapewnia art. 61 ust.1 Konstytucji RP który stanowi , że „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”. Sposób realizacji tej zasady określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Dbałość o wykorzystanie środków publicznych

Jednym z celów prezydentury Lecha Kaczyńskiego jest dbałość o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi i właściwe ich wykorzystanie. W opinii prezydenta środki publiczne powinny być wykorzystywane w sposób, który zapewniałby rozwój gospodarczy kraju, tworzenie miejsc pracy, ochronę najuboższych grup społecznych, zabezpieczenie równego dostępu społeczeństwa do podstawowych usług publicznych w zakresie zdrowia, oświaty, szkolnictwa, pomocy społecznej, kultury i informacji, a także zabezpieczenia systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego adekwatnego do otrzymywanych i wykonywanych zadań.

W opinii Lecha Kaczyńskiego właściwa realizacja tych zadań będzie przekładać się na poziom życia mieszkańców. Mając to na względzie prezydent powołał doradcę do spraw finansów publicznych, a w przedstawiciel prezydenta RP uczestniczy pracach Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta biorą udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez instytucje naukowe i samorządowe poświęconych problemom finansów publicznych i propozycjom zmian systemowych.

Troska o stan gospodarki

Prezydent na bieżąco czuwa nad stanem gospodarki. Wczesną jesienią 2008 r. zaniepokojony pogarszającymi się wskaźnikami makroekonomicznymi naszej gospodarki i nasilającym się kryzysem światowym, rozpoczął cykl regularnych spotkań z ekonomistami, finansistami, przedsiębiorcami, pracodawcami, związkami zawodowymi, bankowcami, samorządowcami i naukowcami, tworząc niezależne forum wymiany poglądów, opinii, ocen, prognoz.

Wnioski, jakie płyną z tych spotkań, jednoznacznie wskazują na pogłębiający się kryzys i brak skutecznych środków zaradczych, chroniących gospodarkę i społeczeństwo polskie przed jego skutkami. Uczestnicy spotkań u prezydenta, jak również międzynarodowe instytucje, wielokrotnie zwracali uwagę na nierealne prognozy makroekonomiczne rządu na rok 2009. Bezzasadny optymizm w konstruowaniu budżetu państwa sprawił, że budżet 2009 r. wkrótce po uchwaleniu wymagał szukania oszczędności, jednak dopiero w maju rząd przyznał się do konieczności dokonania drastycznej korekty budżetu.

Mobilizacja rządu

Poprzez spotkania i szczyty w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński stara się mobilizować rząd do jawności i rzetelności informacji o stanie finansów publicznych. W trosce o bezpieczeństwo obywateli prezydent wystosował do NIK zapytanie o zgodność z przepisami działań rządu, który radykalnie ograniczał wydatki w ważnych dla bezpieczeństwa i obronności kraju obszarach.. Odpowiedź NIK potwierdziła niewykonanie ważnych ustawowych zadań, jednak nie stwierdzono naruszenia procedur i dyscypliny finansów publicznych.
Pobudzenie gospodarki

Prezydent już od jesieni 2008 r. deklaruje się jako zwolennik aktywnej walki z kryzysem, poprzez pobudzenie gospodarki, dzięki pomocy podmiotom gospodarczym, kosztem świadomego i planowego zwiększania deficytu państwa, a także poprzez ochronę przed skutkami kryzysu najuboższych grup ludności i całego społeczeństwa.

Prezydent wykorzystuje i nadal będzie wykorzystywał wszystkie możliwe narzędzia mobilizowania rządu do skutecznej walki z kryzysem.