Silna Polska w silnej Unii Europejskiej

Prezydent RP Lech Kaczyński obejmował urząd w momencie, w którym pozycja polityczna Polski w UE i nasze podstawowe interesy były zagrożone. Wobec prób marginalizowania pozycji Polski i innych krajów naszego regionu Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński sformułował politykę, która pozwoliła Polsce odzyskać należne jej miejsce wśród głównych krajów Unii.

Wspólne stanowisko Europy

Prezydent RP pokazał też, że formuła Europy Ojczyzn jest najlepszym sposobem na przezwyciężenie kryzysu integracji europejskiej po fiasku koncepcji europejskiego superpaństwa. Najważniejsze, po odbudowie relacji UE ze Stanami Zjednoczonymi, było przeciwdziałanie próbom Rosji dzielenia Unii Europejskiej na lepszą Europę Zachodnią i mniej suwerenną Europę Środkową. Przełomowym momentem w relacjach Unii Europejskiej z Rosją był szczyt w Samarze (maj 2007 r.) gdzie kanclerz Niemiec Angela Merkel sprawując prezydencję w UE przedstawiła jako stanowisko całej Europy postulaty i język polskiej dyplomacji.

Unia przemawia polskim głosem

Dzięki Polityce Prezydenta Kaczyńskiego wspartej przez kraje bałtyckie i niemiecką prezydencję w UE, Rosja musiała zrezygnować z prób traktowania Polski i innych nowych członków Unii Europejskiej jako swojej strefy wpływów co otworzyło pole do stopniowej poprawy stosunków polsko-rosyjskich i negocjacji nowej umowy Rosja-UE.

Polska z sukcesem zaszczepia Unii Europejskiej elementy południowo-wschodniej polityki Prezydenta Kaczyńskiego. W odpowiedzi na rosyjską inwazję Gruzji w sierpniu 2008 roku, Lech Kaczyński zorganizował wizytę przywódców państw bałtyckich i Prezydenta Ukrainy w Tbilisi czym wytyczył drogę prezydencji francuskiej i innym państwom UE. Unia Europejska nie tylko otworzyła się na współpracę z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, co przybrało ostatecznie formę Partnerstwa Wschodniego, ale też zaczęła polskimi oczyma widzieć i opisywać problemy bezpieczeństwa energetycznego.

Inicjatywa krakowska Prezydenta Kaczyńskiego, czyli szczyty energetyczne prezydentów Polski, Litwy, Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji i innych oraz m.in. projekt przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Gdańska, stały się inspiracją dla koncepcji Korytarza Południowego jako jednego z filarów Partnerstwa Wschodniego oraz ożywienia przez UE idei gazociągu „Nabucco”.

Traktat lizboński

Sukcesem europejskiej polityki Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jest wywalczenie takiego kształtu traktatu lizbońskiego, w którym niekorzystne dla Polski i Europy procedury zostały osłabione lub później wejdą w życie.

Jedną z fundamentalnych zasad Ojców Założycieli Unii Europejskiej było przyznanie mniejszym i słabszym państwom więcej realnego wpływu na decyzje wspólnotowe niż wynikałoby to z ich liczby ludności. Dlatego polityka Prezydenta RP na rzecz jak najdłuższego utrzymania sposobu głosowania w Unii Europejskiej w zgodzie z tymi zasadami służy nie tylko interesom Polski i mniejszych państw naszego regionu, ale też całej Europie. Stanowisko polskiego Prezydenta zostało potwierdzone przez innych przywódców, którzy zgodzili się na przedłużenie lepszego dla mniejszych krajów sposobu głosowania do 2014 roku, a faktycznie do 2017 r. albo dłużej. Inne polskie postulaty takie jak wykreślenie zapisów mogących świadczyć o przekształceniu UE w państwo federacyjne i pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym, wzmocnienie roli parlamentów krajowych i gwarancji pozostawienia sfer moralności i kultury w kompetencji państw narodowych znalazły dodatkowe potwierdzenie w gwarancjach jakie UE dała narodowi irlandzkiemu oraz w orzeczeniu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego.

Z drugiej strony, wprowadzona do traktatu z Lizbony z inicjatywy Prezydenta RP zasada „solidarności energetycznej” i popierane przez niego klauzule sojusznicze i solidarnościowe stały się inspiracją dla czeskiej prezydencji w UE i niemieckiej kanclerz w staraniach o wznowienie dostaw gazu do Europy w styczniu br.

Współpraca z państwami regionu

„Od Unii Lubelskiej do Europejskiej” to nie tylko hasło Jana Pawła II i hasło spotkania prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy, ale też drogowskaz polityki europejskiej Prezydenta RP. Sojusz z państwami naszego regionu na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę wzmacnia pozycję Polski w UE. Prezydencka wizja Unii Europejskiej jako związku państw narodowych kierujących się zasadą solidarności przyczynia się do budowania siły Polski w Europie i Europy w świecie.