Wschodni Partnerzy Polski

Rozwijanie bliskich i partnerskich stosunków z krajami Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje jednym z priorytetów polityki zagranicznej Prezydenta RP. W trakcie swojej prezydentury Lech Kaczyński wielokrotnie spotykał się z przywódcami państw Krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Zgodnie z doktryną mentora współczesnej polityki wschodniej Polski Jerzego Giedroycia – niepodległość Polski jest związana z niepodległością krajów Europy Wschodniej - Prezydent Kaczyński wielokrotnie opowiadał się za umocnieniem suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości tych państw.

Litwa, Ukraina, Białoruś

Szczególne związki w polityce Prezydenta RP dostrzegamy w relacjach z krajami, które kiedyś współtworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Republiką Litewską, Ukrainą i Republiką Białoruś. Choć ta ostatnia, niestety, wciąż pozostaje państwem autorytarnym, Prezydent zawsze opowiadał się za jej pełną niezależnością i potrzebą demokratyzacji. Bliskie i przyjacielskie stosunki z Wilnem i Kijowem sprawiły, że głos Prezydenta RP w sprawach krajów Europy Wschodniej jest słyszany i szanowany w Europie i na świecie.

Współpraca z krajami Kaukazu

Prezydent Kaczyński w sposób szczególny zaangażował się również we współpracę z krajami Kaukazu Południowego – zwłaszcza z Gruzją i Republiką Azerbejdżanu. Od początku swojej prezydentury opowiadał się za zacieśnieniem stosunków Polski, a także UE i NATO z tymi krajami w celu zapewnienia im stabilności i pokoju. Szczególnie dał temu wyraz podczas agresji Rosji na Gruzję w sierpniu 2008 r., kiedy był inicjatorem wyjazdu pięciu przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Tbilisi, na które nacierały rosyjskie czołgi. Wizyta ta w dużej mierze przyczyniła się do powstrzymania rosyjskiej agresji i obroniła niepodległość i suwerenność państwa gruzińskiego.

Bezpieczeństwo energetyczne

We współpracy ze wschodnimi sąsiadami Polski, Prezydent Kaczyński działa również na rzecz dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. Był inicjatorem tzw. „Inicjatywy Krakowskiej” – Szczytów energetycznych z udziałem przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej, które odbywają się regularnie od maja 2007 r. Wynikiem tych Szczytów jest znaczący postęp w pracach nad Euroazjatyckim Korytarzem dla Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), którego część stanowi rurociąg Odessa-Brody-Płock oraz tras nowych gazociągów do Europy.

Współpraca euroatlantycka

Prezydent RP opowiada się także za pełną integracją tego obszaru do wspólnoty europejskiej i euroatlantyckiej, na rzecz czego niejednokrotnie wypowiadał się podczas posiedzeń Rady Europejskiej czy Szczytów NATO. Tylko bowiem dołączenie tych krajów do europejskich struktur integracyjnych pozwoli na stabilizację oraz rozwój gospodarczy i społeczny całej Europy.