Zdrowie Polaków

Art. 68 Konstytucji RP zapewnia obywatelom równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Prezydent stojący na straży Konstytucji jest zdania, że zasada solidarności społecznej ma nadrzędne miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Problemy związane z nierównym dostępem do tych świadczeń oraz niskimi nakładami na publiczny system ochrony zdrowia stanowią główne wyzwania stojące przed reformą systemu opieki zdrowotnej w Polsce. O sposobach realizacji tych celów prezydent wielokrotnie dyskutował z przedstawicielami rządu, związków zawodowych, wielu środowisk pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów.

Zaproszenie do dyskusji o reformach

W 2006 roku z inicjatywy prezydenta powstał roboczy zespół Polskie Zdrowie 2010, który przy wsparciu ponad 90 wybitnych ekspertów przygotował założenia naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Założenia te w istotnej mierze realizował Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa.

W styczniu 2008 roku prezydent zorganizował spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i rządu, na którym zaproponował podjecie wspólnych prac ponad podziałami w celu naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niestety do dziś jedynymi, którzy nie udzielili odpowiedzi na tę propozycję pozostają przedstawiciele klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i rządu.

W trosce o reformy zdrowotne w marcu 2008 roku z inicjatywy prezydenta odbyła się narada z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów, której celem było przyspieszenie prac nad rozwojem zdrowia publicznego w Polsce. Kancelaria Prezydenta nawiązała również aktywną współpracę z biurem WHO Europa (Światowa Organizacja Zdrowia), szczególnie w pracach Komisji Social Determinants of Health (Społeczne Determinanty Zdrowia).

Weto dla propozycji rządowych

W listopadzie 2008 roku prezydent zgłosił weto, podtrzymane przez Sejm RP, do ustaw realizujących szkodliwy z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia obywateli oraz realizacji zasady solidarności plan obligatoryjnej komercjalizacji szpitali publicznych. W opinii prezydenta zaproponowane reformy stały w sprzeczności z zasadą solidarnego dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Wydatki a wzrost gospodarczy

Prezydent mając na uwadze, że dobre zdrowie społeczeństwa jest czynnikiem wpływającym na wzrost gospodarczy, zachęca do postrzegania wydatków na zdrowie nie jako obciążenia finansowego. Dlatego wielokrotnie podkreślał, że rzeczywistym kosztem dla społeczeństwa są bezpośrednie i pośrednie koszty związane ze złym stanem zdrowia oraz brakiem wystarczających inwestycji w dziedzinie zdrowia.

Prezydent aktywnie sprzyjał podniesieniu poziomu finansowania w Polsce, gdy Ministrem Zdrowia był Prof. Zbigniew Religa, a obecnie w wielu wypowiedziach zachęca przedstawicieli rządu do kontynuowania działań zmierzających w tym kierunku.

Lech Kaczyński przekonywał, że szczególnie w czasie kryzysu należy zadbać o wsparcie grup najbardziej zagrożonych zdrowotnie: dzieci, osób starszych oraz bezdomnych

Sprawny system informatyzacji

Mając na względzie, jak ważny dla dobrego funkcjonowania służby zdrowia jest sprawnie działający system informatyzacji systemu ochrony zdrowia, prezydent zwracał się z apelem o przyspieszenie prac nad jego, z wprowadzeniem .

Ubezpieczenia

Obecny mieszany system ubezpieczeniowo-budżetowy wydaje się być najwłaściwszy z punktu widzenia obecnego etapu rozwoju systemu ochrony zdrowia. Priorytetem w tym zakresie powinno być zmniejszanie nierówności w dostępie do świadczeń, i dlatego w opinii prezydenta niewłaściwe są wszelkie rozwiązania prowadzące do powstania w publicznych jednostkach ochrony zdrowia dwóch kategorii chorych.