Statystyki nominacji profesorskich nadanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Realizacja artykułu 25 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - nadania tytułów profesorskich przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od początku kadencji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

 dziedzina nauki
lub sztuki

liczba nadanych tytułów profesora

Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010

ogółem 

 nauki:

 nauki biologiczne

 29

31

 30

 41

 1

 132

 nauki chemiczne

 22

36

 28

 28

 2

 116

 nauki ekonomiczne

 23

37

 12

 36

 108

 nauki farmaceutyczne

 5

8

 8

 7

 28

 nauki fizyczne

 30

30 

 18

 42

 5

 125

 nauki
humanistyczne

 52

73

 73

 91

 8

 297

 nauki leśne

 4

3

 2

 9

 18

 nauki matematyczne

 11

16

 7

 22

 3

 59

 nauki medyczne

 48

122

 56

 130

 6

 362

 nauki o
kulturze fizycznej

 5

5

 2

 6

 18

 nauki o Ziemi

 11

12

 11

 21

 1

 56

 nauki prawne

  5

 11

 11

 17

 3

 47

 nauki rolnicze

 61

 63

 24

 71

 6

 225

 nauki techniczne

 70

 105

 60

 122

 13

 370

 nauki teologiczne

 3

 10

 10

 8

 31

 nauki weterynaryjne 

 5

 8

 5

 10

 28

 nauki wojskowe

 1

 2

 -

 1

 4

 385

 572

 357

 662

 48

 2024

 sztuki:

 sztuki filmowe

 5

  -

 1

 1

 7

 sztuki muzyczne

 3

 6

 5

 14

 2

 28

 sztuki plastyczne

 4

 6

 4

 19

 3

 33

 sztuki teatralne

 -

 1

 2

 1

 4

 12

 13

 12

 35

 5

 77

 Razem:

 397

 585

 369

 697

 53

 2101

Od początku kadencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 20 uroczystości nadania tytułu profesora.

Rok 2006:

30 maja
20 czerwca
22 czerwca
24 października
30 listopada

Rok 2007:

16 lutego
22 listopada

Rok 2008:

29 stycznia
31 stycznia
29 lutego
17 kwietnia
10 czerwca
24 czerwca
15 grudnia

Rok 2009:

14 stycznia
26 lutego
7 lipca
17 listopada

Rok 2010:

3 lutego
3 marca