Menu rozwijane

Paweł Czerwiński

Ambasador Paweł Czerwiński jest zawodowym dyplomatą, na przestrzeni 30 lat pracy w służbie zagranicznej przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczynając od attaché.

Urodził się w 1965 roku w Krakowie. W 1989 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie rozpoczął aplikację prokuratorską.

Do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych został przyjęty jesienią 1990 roku, w wyniku pomyślnie zdanych egzaminów konkursowych w pierwszym w wolnej Polsce otwartym naborze do służby zagranicznej.

Karierę dyplomatyczną Paweł Czerwiński rozpoczął jako attaché odpowiedzialny za sprawy prawne w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Moskwie.

Po rozpadzie Związku Sowieckiego i odzyskaniu niepodległości przez państwa bałtyckie, Paweł Czerwiński został przeniesiony do Ambasady RP w Rydze, gdzie w latach 1991-1996 zajmował się sprawami politycznymi i prawnymi, a przez pewien czas pełnił także obowiązki radcy handlowego.

Przygotowywane przez niego analizy i wystąpienia przyczyniły się do objęcia zamieszkałych na Łotwie Polaków preferencyjnymi zasadami przyznawania obywatelstwa oraz do przywrócenia im zawieszonego przez ZUS prawa do wypłat emerytur za okresy składkowe wypracowane w Polsce przed rozpadem ZSRR. Był też autorem kompleksowego poradnika dla osób ubiegających się o zwrot (w ramach programu restytucji mienia) nieruchomości posiadanych na Łotwie przed II wojną światową.

Po powrocie do Centrali w 1996 r. Paweł Czerwiński objął stanowisko eksperta ds. Litwy w ówczesnym Departamencie Europy Zachodniej, a jednocześnie rozwijał i pogłębiał swoje zainteresowania związane z procesami zachodzącymi na Bałkanach. W 1998 r. został skierowany – jako I sekretarz ds. politycznych i prasowych - do Ambasady RP w Lublanie, która do czasu utworzenia placówki w Sarajewie (tzn. do listopada 2001 r.) swoją właściwością obejmowała także Bośnię i Hercegowinę. W związku z tym, poza zadaniami w zakresie stosunków polsko-słoweńskich, do obowiązków Pawła Czerwińskiego należało m.in. utrzymywanie roboczych kontaktów z władzami Bośni i Hercegowiny na wszystkich szczeblach (centralnym oraz poszczególnych części składowych), a także udzielanie - w imieniu Ambasady i MSZ - politycznego wsparcia żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego SFOR i polskim policjantom służącym w misji IPTF ONZ. Po zakończeniu pobytu na placówce, od jesieni 2002 r.

Paweł Czerwiński pracował w Departamencie Europy jako specjalista ds. Serbii i Czarnogóry, Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny. Jego rozległa i gruntowna wiedza na temat Bałkanów była wysoko ceniona nie tylko w Ministerstwie, ale również w środowiskach eksperckich (m.in. opublikował wówczas cykl artykułów poświęconych ewolucji państw powstałych po rozpadzie Jugosławii).

W sierpniu 2004 r. Paweł Czerwiński objął, w randze radcy, kierownictwo Ambasady RP w Ankarze jako chargé d’affaires ad interim. Funkcję tę pełnił przez pół roku, w czasie kluczowym dla relacji między Unią Europejską i Turcją, gdy zapadały decyzje odnośnie rozpoczęcia przez ten kraj negocjacji akcesyjnych, po raz pierwszy z udziałem Polski, która była wtedy państwem członkowskim Unii od zaledwie kilku miesięcy.

Następnie kontynuował pracę w charakterze zastępcy szefa placówki, a w lipcu 2006 r. został przeniesiony na takie samo stanowisko w Ambasadzie RP w Belgradzie, gdzie nadzorował całość zagadnień dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej Serbii oraz stosunków polsko-serbskich. Ponadto odpowiadał za kontakty z władzami Czarnogóry (do czasu utworzenia samodzielnej placówki w Podgoricy), za analizę sytuacji w Kosowie (w tym za współpracę z polskimi żołnierzami i policjantami służącymi tam w misjach NATO, ONZ i UE) oraz za koordynację działań Ambasady w okresie polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

W 2009 r. przez kilka miesięcy kierował placówką jako chargé d’affaires. Po powrocie do kraju, od października 2012 r. Paweł Czerwiński pracował kolejno w Protokole Dyplomatycznym jako ekspert do spraw prawnych oraz w Inspektoracie Służby Zagranicznej. Od września 2013 r. do sierpnia 2015 r. był zastępcą dyrektora Sekretariatu Ministra, nadzorując wydziały odpowiedzialne za przygotowanie oraz organizację wizyt i spotkań Ministra Spraw Zagranicznych.

Od września 2015 r. do marca 2020 r. pełnił misję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Słowenii.

Ambasador Paweł Czerwiński legitymuje się potwierdzoną egzaminami resortowymi znajomością języków angielskiego, rosyjskiego i serbskiego. Zna również biegle język słoweński - zdał egzamin przed państwową komisją językową w Lublanie, a później także egzamin resortowy w MSZ. Ponadto posługuje się, na poziomie komunikatywnym, językiem francuskim.

Jest żonaty (Agnieszka Czerwińska, absolwentka teatrologii na UJ), ma dorosłego syna Antoniego.

Z dniem 1 października 2020 r. powołany został na stanowisko Doradcy Prezydenta RP ds. polityki zagranicznej.