Menu rozwijane

Agnieszka Lenartowicz–Łysik

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), gdzie w 2003 r. uzyskała również tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu.
 
Od 1998 r. zawodowo jest związana z Regionem Śląsko–Dąbrowskim NSZZ „Solidarność”, gdzie na co dzień zajmuje się koordynowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz doradztwem. Z ramienia Regionu Śląsko–Dąbrowskiego pełniła liczne funkcje zewnętrzne, m.in. członka Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego, członka Komitetu Monitorującego RPO Województwa Śląskiego 2014–2020. Była delegatką NSZZ „Solidarność” na kongresy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w 2011 i w 2015 r. Pełniła też funkcję stałego zastępcy przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Komitecie Wykonawczym EUROCADRES w kadencji 2009–2013.
 
Jest autorem lub współautorem kilku publikacji, w tym: „Rokowania zbiorowe. Praktyczne aspekty, dobre praktyki” [współaut., 2014], „Współczesne wyzwania dla NSZZ „Solidarność” jako partnera dialogu społecznego” [współaut., w: „Współczesne wyzwania dla partnerów społecznych”, 2010]; „Zagrożenia psychospołeczne jako przedmiot rokowań zbiorowych” [w: „Stres: różne perspektywy, nowe wyzwania”, współred., 2015].
 
Prywatnie mama niepełnosprawnej Zuzi (l. 16).
 
22 października 2015 r. została powołana na doradcę społecznego oraz na przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego.