Menu rozwijane

Marek Dietl

Dr Marek Dietl jest doradcą Prezydenta RP, prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Odbył też dłuższe staże naukowe w University of Essex oraz University of Glasgow. Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital.