Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP

Krzysztof Szczerski urodził się 15 kwietnia 1973 roku w Krakowie. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 roku stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2010 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Dynamika systemu europejskiego”, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Był współpracownikiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-2001) oraz doradcą ministra zdrowia w zakresie integracji europejskiej, regionalnej polityki zdrowotnej i ustroju ochrony zdrowia (1999-2000).

 

W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.  Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015).

 

W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

 

Od 7 sierpnia 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  Od 4 kwietnia 2017 r. jest Sekretarzem Stanu – Szefem Gabinetu Prezydenta  RP.

 

Od 2000 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był adiunktem w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008-2009 był wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie jest także wykładowcą Akademii Dyplomatycznej w Warszawie oraz członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

 
Uhonorowany odznaczeniami zagranicznymi: Orderem Lwa Finlandii z Gwiazdą; Orderem Zasługi dla Litwy; Orderem „Jeździec Madary”; Krzyżem Wielkim Królestwa Norweskiego Orderu Zasługi;Orderem Tomasa Garrigue Masaryka; Krzyżem Wielkim Orderu Leopolda II. 
 
Biegle mówi po angielsku i francusku.
 

Minister Krzysztof Szczerski pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Szefa Gabinetu Prezydenta RP;
- Biurem Spraw Zagranicznych.
 

Do kompetencji Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta Krzysztofa Szczerskiego należy:
1) nadzór nad przygotowaniem propozycji kalendarza Prezydenta;
2) nadzór nad realizacją spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta;
3) nadzór nad realizacją wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury;
4) zapewnienie organizacji i koordynacji działań Prezydenta wynikających z jego obowiązków konstytucyjnych i ustawowych oraz koordynacja kompleksowej obsługi merytorycznej Prezydenta;
5) planowanie działań Prezydenta na okres kadencji, zgodnie z priorytetami określonymi przez Prezydenta;
6) nadzór merytoryczny i koordynacja przygotowań posiedzeń Rady Gabinetowej;
7) współpraca z Sejmem, Senatem, organami administracji publicznej,  środowiskami politycznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw i priorytetów politycznych Prezydenta;
8) opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi propozycji działań w stosunkach zagranicznych, w tym planów wizyt;
9) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności międzynarodowej Prezydenta  i Kancelarii;
10) nadzór organizacyjny i merytoryczny przygotowań wizyt zagranicznych Prezydenta oraz wizyt głów państw obcych;
11) wnioskowanie o przyjęcie przez Prezydenta przedstawicieli państw obcych i proponowanie zakresu tematycznego rozmów;
12) analizowanie korespondencji dyplomatycznej wpływającej do Prezydenta i przygotowanie projektów odpowiedzi;

13) przedkładanie projektów depesz i okolicznościowych listów gratulacyjnych;
14) opiniowanie pism i wystąpień adresowanych do Prezydenta z zakresu spraw międzynarodowych;
15) współdziałanie z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie działalności międzynarodowej Prezydenta;
16) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
17) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
18) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
19) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.