Menu rozwijane

Paweł Szrot - zdjęcie w treści wpisu

Paweł Szrot, Szef Gabinetu Prezydenta RP

Polski prawnik i urzędnik państwowy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 2015 r., zastępca szefa Kancelarii Premiera od 2016 r. Urodzony 30 czerwca 1975 r., pochodzi z Białegostoku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2002–2005 dyrektor biura poselskiego i senatorskiego Krzysztofa Jurgiela. W latach 2005–2006 pracował w gabinecie politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2006–2007 dyrektor sekretariatu ministra–członka Rady Ministrów i wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W listopadzie 2007 r. tymczasowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie w latach 2007–2015 wicedyrektor Biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

W 2015 r. był sekretarzem sztabu prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. 18 listopada 2015 r. został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a 2 lutego 2016 r. zastępcą szefa Kancelarii Premiera.

22 października 2020 r. został powołany przez Prezydenta Andrzej Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 5 stycznia 2021 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Pełni nadzór merytoryczny nad: Biurem Gabinetu Prezydenta oraz Biurem Prasowym.

 Do kompetencji Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota należy:
 1. nadzór nad przygotowaniem propozycji kalendarza Prezydenta oraz Małżonki Prezydenta;
 2. nadzór nad realizacją spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta oraz Małżonki Prezydenta;
 3. nadzór nad realizacją wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury;
 4. zapewnienie koordynacji i organizacji działań Prezydenta wynikających z jego obowiązków konstytucyjnych i ustawowych oraz koordynacja kompleksowej obsługi merytorycznej Prezydenta;
 5. planowanie działań Prezydenta na okres kadencji;
 6. nadzór merytoryczny i koordynacja przygotowań posiedzeń Rady Gabinetowej;
 7. współpraca z Sejmem, Senatem, organami administracji publicznej, środowiskami politycznymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie inicjatyw i priorytetów politycznych Prezydenta;
 8. nadzór nad bieżącą obsługą kontaktów z mediami;
 9. nadzór nad organizacją wywiadów i spotkań Prezydenta oraz członków kierownictwa Kancelarii z dziennikarzami;
 10. nadzór na udzielaniem odpowiedzi na pytania dziennikarzy kierowane w trybie przepisów prawa prasowego;
 11. nadzór nad obsługą medialną wydarzeń krajowych i zagranicznych z udziałem Prezydenta lub Szefa Kancelarii;
 12. koordynacja oceny zasadności wykorzystywania wizerunku Prezydenta, byłych Prezydentów oraz osób związanych z Kancelarią, w szczególności dotyczących materiałów medialnych, w tym fotografii i filmów, również posiadających walory archiwalne.

 13. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z kierowanymi do Prezydenta i Kancelarii listami, opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób fizycznych i organizacji;

 14. monitorowanie problematyki związanej ze sprawami społecznymi, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych.