Środa, 15 września 2021

Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

W środę, 15 września, Prezydencka Rada ds. Samorządu Terytorialnego dyskutowała o zagadnieniach dotyczących sprawnej likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz analizowała projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
 

Spotkanie otworzył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik, przekazując następnie prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady – Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu. Gośćmi posiedzenia byli Sekretarze Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji: Maciej Wąsik oraz Paweł Szefernaker.  
 
W pierwszej części spotkania przedmiotem obrad prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego były kwestie dotyczące likwidacji skutków klęsk żywiołowych w odniesieniu do infrastruktury istotnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem dróg i infrastruktury powodziowej. 
 
Członkowie Rady zapoznali się z informacjami dotyczącymi nowej regulacji ustawowej, przygotowywanej przez rząd. Projektowane przepisy zakładają przyjęcie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań w zakresie ochrony ludności oraz reagowania na straty wynikające z klęsk żywiołowych, nakierowanego na ich sprawniejszą i szybszą likwidację. Zmiany mają mieć charakter systemowy. Posiedzenie Rady było okazją do dyskusji o praktycznych doświadczeniach samorządowców z całej Polski: z jednej strony wynikających z uwarunkowań geograficznych, z drugiej zaś – indywidualnie przyjmowanych szczegółowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach obowiązujących regulacji prawnych. W dyskusji podkreślano znaczenie dobrego współdziałania rządu i samorządu, jako warunku efektywnego działania na rzecz dotkniętych klęską żywiołową społeczności lokalnych. Zwracano także uwagę na drobne, ale uciążliwe bariery formalne, utrudniające obecnie niekiedy sprawne usuwanie zaistniałych strat.     
 
Wszystkie uwagi członków Rady zostały życzliwie przyjęte przez przedstawicieli resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy zadeklarowali refleksję nad zgłoszonymi kwestiami w trakcie rządowych prac nad projektowanymi rozwiązaniami w zakresie przepisów prawa powszechnego w odniesieniu do samorządu terytorialnego. 
 
Przedmiotem drugiej części posiedzenia Rady ds. Samorządu Terytorialnego była debata wokół projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, której główne założenia przedstawił Minister Maciej Wąsik. Istotnym założeniem nowej regulacji ma być m.in. wzmocnienie etosu służby strażaków – ochotników poprzez szereg praktycznych rozwiązań dotyczących m.in. nowych form wsparcia, szkoleń, nabywania nowych umiejętności i współdziałania z administracją publiczną. Projektowane regulacje zakładają otwarcie szeregu nowych perspektyw rozwojowych dla ochotniczych straży pożarnych i ich członków, jak również wsparcie jednostek samorządowych w zakresie usprawnienia współpracy z tymi podmiotami. 
 
W związku z przedstawionymi przez MSWiA założeniami, członkowie Rady dzielili się osobistymi spostrzeżeniami odnośnie aktualnego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz możliwych modyfikacji w tym zakresie z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli. Uczestnicy spotkania zaprezentowali na forum Rady bezpośrednie doświadczenia, wyniesione z bieżącej pracy samorządowej, formułując także praktyczne wnioski na przyszłość, również w kontekście szczegółowych rozwiązań w ramach przygotowywanej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.  
 
Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zadeklarowali otwartość i życzliwość wobec ewentualnych kolejnych uwag członków Rady, wobec projektowanych regulacji, będących przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, podkreślając przede wszystkim wartość praktycznego podejścia w ramach formułowanych spostrzeżeń. 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.