Akty urzędowe

 

Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93 Konstytucji oraz wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.

 

Korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, Prezydent wydaje akty urzędowe. Akty te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza, to takie akty, które dla swojej ważności, wymagają podpisu (tzw. „kontrasygnaty”) Prezesa Rady Ministrów (Premiera). Dokonując kontrasygnaty Premier przyjmuje za konkretny akt polityczną odpowiedzialność przed Sejmem.

 

Wśród aktów urzędowych wydawanych przez Prezydenta nie wymagających podpisu Premiera są:

 • zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
 • zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
 • skracanie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
 • inicjatywy ustawodawczej,
 • zarządzanie referendum ogólnokrajowego,
 • podpisywanie albo odmowy podpisania ustawy,
 • zarządzanie ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zwracanie się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,
 • wnioskowanie do Trybunału Konstytucyjnego,
 • wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
 • desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów,
 • przyjmowanie dymisji Rady Ministrów i powierzanie jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
 • wnioskowanie do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
 • odwoływanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
 • zwoływanie Rady Gabinetowej,
 • nadawanie orderów i odznaczeń,
 • powoływanie sędziów,
 • stosowanie prawa łaski,
 • nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 • powoływanie Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 • powoływanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • powoływanie prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • wnioskowanie do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
 • powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływanie i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
 • wydawanie zarządzeń na zasadach określonych w art. 93 Konstytucji RP
 • akt stanowiący o zrzeczeniu się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.