Menu rozwijane

Przepis art. 125 Konstytucji przyznaje Prezydentowi prawo zarządzenia – za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów – referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

Zgodnie z ustawą, Prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający w szczególności:

  • treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum,
  • termin przeprowadzenia referendum,

Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia Prezydenta podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Referendum przeprowadza się najpóźniej w 90 dniu od dnia ogłoszenia postanowienia Prezydenta w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.