Menu rozwijane

Uroczystości inauguracyjne nowo wybranego Prezydenta składają się z dwóch ceremonii. Pierwszą z nich jest zaprzysiężenie nowego Prezydenta. Uroczystość odbywa się przed Zgromadzeniem Narodowym i przebiega zgodnie z jego regulaminem. W uroczystości tej bierze udział orkiestra wojskowa, która odgrywa hymn RP.

Druga ceremonia ma charakter wojskowy i jest nią uroczyste przyjęcie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP przez Prezydenta. Uroczystość ta odbywa się przed Grobem Nieznanego Żołnierza lub w innym miejscu określonym decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Uroczystość odbywa się z udziałem władz państwowych, przedstawicieli parlamentu, instytucji centralnych, władz wojskowych, administracyjnych i samorządowych, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich oraz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari i Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego.

Wojskową asystę honorową podczas uroczystości stanowią: kompania honorowa, poczet proporca Prezydenta i orkiestra wojskowa.

Po przybyciu Prezydenta kompania honorowa oddaje honory. Prezydent przyjmuje meldunek od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dokonuje przeglądu kompanii honorowej (oddaje honor sztandarowi przez skłon głowy) i wita się z żołnierzami. Następnie oddaje honory Grobowi Nieznanego Żołnierza, wita się z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dowódcą Garnizonu Warszawa, których przedstawia Minister Obrony Narodowej, po czym zajmuje miejsce do rozpoczęcia uroczystości.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej wygłasza okolicznościowe przemówienie, po którym następuje ceremonia przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP przez Prezydenta i podniesienie na maszt proporca Prezydenta.

Podczas tej ceremonii poczet sztandarowy występuje z szyku kompanii honorowej i staje we wskazanym miejscu. Prezydent podchodzi do sztandaru, sztandarowy pochyla sztandar tak, aby jego dolny płat znajdował się na wysokości około metra nad ziemią. Prezydent klęka na prawe kolano, prawą ręką ujmuje płat sztandaru, podnosi go do ust i całuje, następnie wstaje i oddaje honory przez skłon głowy po czym następuje podniesienie na maszt proporca Prezydenta. Następnie Prezydent składa wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i wygłasza okolicznościowe przemówienie.

Uroczystość kończy defilada.